1
Do góry Następny

 

1. Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną sporządzenia “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzegujest Uchwała Rady Miejskiej w Kołobrzegu Nr XLV / 434/ 97 z dnia 2 czerwca 1997 roku podjęta w tej sprawie. Rada Miejska działała na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracowanie Studium jest ustawowym obowiązkiem gminy. Studium to dokument planistyczny, kreujący politykę przestrzenną gminy, zapewniający spójność zamierzeń dotyczących dysponowania przestrzenią miasta oraz koordynację opracowań branżowych.

Studium uchwala Rada Miejska po przedstawieniu go do zaopiniowania właściwym organom.

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Studium zostało sporządzone przez zespół specjalistów pod kierunkiem projektanta mającego stosowne uprawnienia planistyczne, wymagane przez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Zespół ten został wyłoniony w drodze publicznego przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.