2
Poprzedni Do góry Następny

 

2. Zakres rozstrzygnięć merytorycznych

Ustawowy zakres rozstrzygnięć studium

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym określa zakres merytoryczny studium w odniesieniu do uwarunkowań, które należy uwzględnić jak również w odniesieniu do kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczanych w studium.

Studium powinno uwzględnić ustalenia strategii rozwoju województwa, zawarte w  planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Reforma administracyjna kraju, a w wyniku jej wprowadzenia utworzenie województwa zachodniopomorskiego, spowodowała dezaktualizację dotychczasowych planów zagospodarowania województwa. Tak więc studium Kołobrzegu wyprzedzi powstanie nowego planu województwa, tym niemniej w studium zawarte są uwarunkowania wynikające z położenia miasta w województwie.

Materiały wejściowe do studium

Oprócz wniosków i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego podstawowymi materiałami wejściowymi były:

Studium wartości przyrodniczych,
Studium wartości kulturowych,
Inwentaryzacja urbanistyczna gminy,
Dokumentacja fotograficzna krajobrazu i zabudowy terenu gminy,
Badania socjologiczne mieszkańców,
Badania struktury władania terenami i rynku nieruchomości,
Inne opracowania planistyczne i materiały źródłowe,
Literatura przedmiotu.

 

Zasada zapisu studium

Podstawą do zapisu kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest określenie kategorii użytkowania i zagospodarowania terenu. Kategorie terenu są autorskim zapisem stosowanym w praktyce urbanistycznej zespołu opracowującego studium. Dla poszczególnych kategorii ustalono dopuszczalny sposób użytkowania i zagospodarowania terenu.

Dla zapisu ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy podzielono teren opracowania na jednostki planistyczne, wewnątrz których dokonano wydzieleń wewnętrznych. Dla każdej jednostki i wydzielenia wewnętrznego sformułowano ustalenia planistyczne, określające jej funkcje w strukturze przestrzennej, kierunek przekstałceń i działania priorytetowe.