4
Poprzedni Do góry Następny

 

4. Ogólna charakterystyka miasta

Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast Pomorza, uzdrowiskiem nadmorskim i portem położonym u ujścia Parsęty. Powierzchnia miasta wynosi 2 567 ha (ok. 26 km2)

w tym: grunty orne 113 ha, sady 3 ha, łąki 108 ha, pastwiska 86 ha (w sumie użytki rolne 310 ha ), lasy 148 ha.

Ludność miasta liczy 48 082 osoby, w tym kobiet 23 194, mężczyzn 24 888. Kołobrzeg ma najwyższą gęstość zaludnienia w województwie wynoszącą 1849,3  osoby na 1 km2.

Na 48 082 osoby w wieku przedprodukcyjnym jest 11 411 ( w tym w wieku: 0-2 lat 1 337, 3-6 lat - 2 082, 7-14 lat - 5 481, 15-17 lat – 2 511) w wieku produkcyjnym 31 091, a w wieku poprodukcyjnym 5 580 osób.

Przyrost naturalny ma tendencję malejące, przy ciągle dodatnim wskaźniku:

1993r – 4,5 %0 1995r – 3,7 %0 1998r – 2,4 %0

Wskaźnik migracji wynosił w 1998r: – 36 osób ( + 162 w 1995 r., + 304 w 1993 r.)

Dla potrzeb studium przyjęto wzrost liczby ludności miasta do wartości w przedziale pomiędzy 48 801 a 50 442 osób w roku 2010.

Głównymi funkcjami miastotwórczymi Kołobrzegu są: funkcja uzdrowiskowo-turystyczna, administracyjno-usługowa i portowo - produkcyjna.