5.1
Poprzedni Do góry Następny

 

5.1 Uwarunkowania wynikające z administracyjnej roli miasta

Kołobrzeg jest gminą miejską i siedzibą powiatu kołobrzeskiego oraz siedzibą gminy wiejskiej Kołobrzeg.

Powiat kołobrzeski położony jest w północno – środkowej części województwa zachodniopomorskiego nad Morzem Bałtyckim. Od zachodu sąsiaduje z powiatem gryfickim, od południa ze świdwińskim i białogardzkim i z koszalińskim od wschodu.

Powiat kołobrzeski tworzą gminy: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie oraz gmina wiejska i gmina miejska Kołobrzeg. Powiat kołobrzeski, spośród wszystkich powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego wyróżnia się największą gęstością zaludnienia (107 osób na km2) i największą przewagą kobiet (105 kobiet na 100 mężczyzn).

Region południowy powiatu to tereny typowo rolnicze, równiny urozmaicone niewielkimi wzniesieniami w dużej części pokryte lasami, przecięte rzeką Parsętą i mniejszymi rzeczkami. Podstawowym zajęciem mieszkańców tego rejonu jest rolnictwo, przetwórstwo rolno – spożywcze i obsługa ruchu turystycznego. Północna część powiatu to pas nadmorski z Kołobrzegiem, Dźwirzynem i Grzybowem – miejscowościami wypoczynkowymi z  pięknymi plażami i czystą wodą. W pasie przymorskim rozwija się hotelarstwo, gastronomia, handel, przetwórstwo rybne. Baza uzdrowiskowa, noclegowa, sieć połączeń drogowych i kolejowych, pełna infrastruktura techniczna, port pasażerski, rybacki i jachtowy oraz nadmorski krajobraz przyciągają wczasowiczów i pensjonariuszy.

Powiat kołobrzeski wyróżnia wysoka aktywność gospodarcza. Na 1000 ludności przypada prawie 120 firm i ok. 410 pracujących. W strukturze zatrudnienia dominują następujące sekcje: przemysł (ok. 14%), rolnictwo i leśnictwo (ponad 11%), ochrona zdrowia i opieka socjalna (ponad 11%). Stosunkowo duży jest także udział pracujących w budownictwie, handlu i naprawach oraz w transporcie, składowaniu i łączności. Niska jest stopa bezrobocia (12,2%) z wyjątkiem gmin wiejskich: Gościno, Rymań i Siemyśl. Niewielki też odsetek ludności (4,6%) otrzymuje świadczenia z opieki społecznej. Wyższy (prawie 10%) występuje tylko w gminach: Rymań i Siemyśl. Udział dochodów własnych w budżetach gmin jest wysoki, a wydatków na inwestycje, zbliżony do przeciętnego w województwie.

Położenie geograficzne Kołobrzegu w stosunku do obsługiwanego terenu nie jest wprawdzie centralne, ale dogodne połączenia drogowe i kolejowe zapewniają jego łatwą dostępność. Administracyjna rola miasta warunkuje rozwój jego funkcji publicznych oraz zdecydowanie wyższy standard usług.