5.2
Poprzedni Do góry Następny

 

5.2 Uwarunkowania rozwoju wynikające ze strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Kołobrzeg jest po Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Koszalinie czwartym co do wielkości pod względem liczby mieszkańców miastem województwa zachodniopomorskiego. Pod względem wielkości dochodu budżetowego zajmuje piąte miejsce w województwie (wyprzedza go jeszcze Świnoujście), ale pod względem poniesionych nakładów na rozwój zaplecza turystycznego jest niekwestionowanym liderem. Kołobrzeg wiedzie również prym w wielkości turystycznej bazy noclegowej oraz ilości noclegów udzielanych w ciągu sezonu. Kołobrzeg to nie tylko uzdrowisko, ale również port. Spośród sześciu zachodniopomorskich portów morskich Kołobrzeg zajmuje przedostatnie miejsce pod względem obrotów ładunkowych; przeładunek wyniósł w roku 1998 134,5 tys. ton (ogółem w portach morskich województwa przeładowano 22174,8 tys. ton). Natomiast port rybacki w Kołobrzegu posiada największą w województwie flotę kutrową (do połowów na Bałtyku), wynoszącą 68 kutrów na ogólną liczbę 166 sztuk.

Misją rozwojową województwa zachodniopomorskiego jest dążenie do harmonijnego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój taki ma być osiągany między innymi poprzez:

  1. aktywizację gospodarczą regionu z zachowaniem zasad wzrostu ekologiczno – ekonomicznie zrównoważonego;
  2. poprawę dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu i rozbudowę jego infrastruktury technicznej i ekonomicznej;
  3. rewitalizację funkcji gospodarczych województwa (gospodarka morska, turystyka i transport) stanowiących podstawy przewagi strategicznej regionu;
  4. rozwój i aktywizację obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywności i  konkurencyjności gospodarki spożywczo – rolnej;
  5. tworzenie klimatu wspierającego rozwój małej i średniej przedsiębiorczości;
  6. wdrożenie regionalnej polityki zrównoważenia rynku pracy;
  7. działania na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnych;
  8. podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji regionu i wyrównania szans rozwojowych w województwie;
  9. rozwój współpracy międzyregionalnej, międzynarodowej i transgranicznej;
  10. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.

 

Możliwość realizacji tych celów jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od polityki państwa, a przede wszystkim od sformułowania zdecydowanej, spójnej polityki morskiej. Tempo przemian jest również uzależnione od procesu integracji europejskiej, w którym Polska uczestniczy. W każdym razie, Kołobrzeg jako port morski handlowy i pasażerski ma duże możliwości rozwojowe i powinien w tym widzieć swoją szansę. W ślad za tym powinna iść przebudowa i usprawnienie układu komunika- cyjnego miasta, zarówno drogowego jak i kolejowego.

W dziedzinie ochrony środowiska ważne będzie dla miasta wykonanie pełnej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, według standardów przyjętych ogólnie dla całego województwa oraz ocena stanu terenów zwalnianych przez wojsko. Są to w  dużej części tereny poligonów i baz wojskowych, na których nastąpiła degradacja i  skażenie środowiska. Postulowane w strategii rozwoju województwa ograniczenie obrotu ziemią obszarów wodno-błotnych dla celów pozaekologicznych jest szczególnie ważne w warunkach Kołobrzegu. Zapobiegła to dewastacji terenu i uchroni miasto przed rozproszonym zainwestowaniem. Ochrona środowiska w wymiarze ponadlokalnym wyraża się również poprzez ochronę zlewni rzeki Parsęty i ochronę wybrzeża.

Celem strategicznym w regionie jest wspieranie rozwoju uczelni wyższych, tworzenie wyższych szkół zawodowych zgodnie z potrzebami regionu. Mimo bliskości ośrodka akademickiego, jakim jest Koszalin, Kołobrzeg ma szczególne predyspozycje po temu, żeby rozwijać na swoim terenie szkolnictwo wyższe.