5.3
Poprzedni Do góry Następny

 

5.3 Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

Miasto Kołobrzeg należy do następujących stowarzyszeń i związków:

  1. Związek Gmin Uzdrowiskowych – na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.1990 r. gmina miejska Kołobrzeg stała się członkiem założycielem Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim zabezpieczenie ustawowe źródeł dochodów gmin uzdrowiskowych, współdziałanie władz samorządowych z zakładami uzdrowiskowymi, tworzenie struktur integrujących wszystkie podmioty gospodarujące na terenie gminy uzdrowiskowej.
  2. Związek Miast i Gmin Morskich – jest to związek powołany na wzór powstałego w 1946 r. Związku Gospodarczego Miast Morskich. Kołobrzeg przystąpił do Związku na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17.02.1992r. Celem Związku jest reprezentowanie interesów samorządów lokalnych w kontaktach z  administracją rządową, w celu kreowania wspólnej polityki gospodarczej. Zobowiązanie do prowadzenia zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi wynika z umów międzynarodowych, których sygnatariuszem jest również Polska.
  3. Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty – Kołobrzeg przystąpił do Związku na mocy uchwały Rady Miejskiej z 12 grudnia 1994 r. Celem Związku jest ochrona środowiska przyrodniczego dorzecza Parsęty poprzez realizację wspólnych programów i pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje proekologiczne.
  4. Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego “Pomerania”- Kołobrzeg przystąpił do Związku na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 11  marca 1996 r. Euroregion “Pomerania” jest porozumieniem związków gmin polskich, niemieckich i szwedzkich. Euroregiony są strukturami transgranicznymi i odgrywają coraz większą rolę w rozwoju europejskim – służą integracji europejskiej dokonywanej na poziomie lokalnym. W czerwcu 1999 r. został przedstawiony materiał roboczy “Transgraniczna koncepcja rozwoju i działania Euroregionu Pomerania na lata 2000 – 2006’’ zawierająca bardzo spójną wizję polityki przestrzennej prowadzonej przez Związek.

Kołobrzeg na podstawie zawartych umów o partnerstwie współpracuje z  następującymi miastami:

  1. Bad Oldesloe w Niemczech
  2. Delfzijl w Holandii
  3. Nyborg w Danii
  4. Berlin – Pankow w Niemczech.

Umowy o współpracy z miastami partnerskimi są inspiracją do wymiany wiedzy i  doświadczeń pomiędzy samorządami, instytucjami i mieszkańcami. Dają one również podstawę do wspólnego występowania ośrodki pomocowe UE na realizację programów i inwestycji służących integracji.