6.1.3
Poprzedni Do góry Następny

 

6.1.3 Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o rozpoznanie budowy geologicznej osadów przypowierzchniowych oraz wyniki szeregu dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla zabudowy na terenie miasta przeprowadzono kompleksową ocenę przydatności terenów pod zabudowę.

Wydzielono trzy rejony występowania warunków gruntowo-wodnych o różnej kwalifikacji (przydatności) pod zabudowę typu ogólnego.

1) Rejon o warunkach korzystnych (A) obejmuje:

-występowanie gruntów spoistych lodowcowych (gliny zwałowe i piaski gliniaste) o niskim stopniu plastyczności (IL=0,20-0,30) w strefie głębokiego położenia zwierciadła wód gruntowych i poza strefami o spadkach terenu powyżej 5 %.

Gliny zwałowe reprezentowane są przez gliny piaszczyste (a także gliny, gliny zwięzłe, rzadziej pyły, iły, gliny pylaste) twardoplastyczne o uśrednionych wartościach stopnia plastyczności IL=0,12-0,21 oraz głębiej półzwarte o  stopniu plastyczności IL=0,0. W obrębie glin występują soczewki piasków drobnych (lokalnie pylastych i średnich) oraz żwirów. Prowadzą one wody zawieszone, co w konsekwencji powoduje strefowy wzrost uplastycznienia glin. Są to wody zasolone przedostające się w gliny z głębszego podłoża. Charakteryzują się one słabym stopniem agresywności ze względu na pH i agresywność węglanową, bądź też są nieagresywne, zawierając dużą ilość chlorków (12.000-54.000 mg/l Cl).

Piaski i żwiry gliniaste pochodzenia lodowcowego występują w obrębie wysoczyzny w formie pokryw na glinach zwałowych (pokrywy ablacyjne, eluwia glin), a także jako przewarstwienia i soczewy śródglinowe. Są to przeważnie piaski drobne i średnie z dużą domieszką żwirów i otoczaków z udziałem frakcji pylastej i ilastej od 20 do 40 %.

W rejonie o warunkach korzystnych (A) możliwa jest lokalizacja zabudowy każdego typu, wielkopowierzchniowej i wielokondygnacyjnej. Ograniczenia zabudowy wynikać będą przede wszystkim z funkcji użytkowania obszaru oraz z przepisów dotyczących projektowania na obszarach górniczych (wód leczniczych i mineralnych oraz złoża borowiny).

Rejon ten obejmuje południową i wschodnią część miasta oraz kępę wysoczyznową Bagicza i Podczela.

 

 

2) Rejon o warunkach średnio korzystnych (B) obejmuje:

- występowanie niespoistych (sypkich) gruntów wodnolodowcowych (bfg) z  płytkim poziomem wód gruntowych;

- występowanie gruntów nasypowych o zróżnicowanym podłożu;

- występowanie niespoistych gruntów piaszczystych jeziornych i rzecznych luźnych do słabo zagęszczonych płytko podścielonych gruntami spoistymi nośnymi (piaski gliniaste i gliny zwałowe) z płytkim poziomem wód gruntowych) rejon Korzystna;

- występowanie gruntów nośnych sypkich budujących taras nadzalewowy Parsęty na południu od Budzistowa.

- występowanie gruntów spoistych lodowcowych w strefie krawędziowej wysoczyzny moreny Budzistowa. Jest to strefa potencjalnego występowania ruchów masowych i z uwagi na spadki terenu >8 %

- występowanie gruntów lodowcowych (gliny zwałowe i piaski gliniaste) w strefie krawędziowej wysoczyzny pomiędzy Mirocicami a Kądzielnem. Obszar o znacznych deniwelacjach, porozcinany dolinkami o dużych spadkach terenu, miejscami zabagniony. W obrębie glin duża częstotliwość występowania wód zawieszonych zwiększających stopień plastyczności. Znaczna część tego rejonu położona jest w obrębie obszaru górniczego złóż borowiny “Mirocice”.

Grunty wodnolodowcowe reprezentują różnoziarniste piaski przewarstwione ze żwirami, piaskami pylastymi i ilastymi. W przewadze są to grunty średniozagęszczone i zagęszczone (ID=0,4-0,7). Występują na powierzchni terenu w formie niewielkich równin sandrowych na powierzchni moreny dennej lub tarasów rozwiniętych w brzeżnej części pradoliny przymorskiej.

Fundamentowanie w tym rejonie wymaga stosowania znacznie mniejszych obciążeń, niekiedy poprawy warunków geotechnicznych poprzez zagęszczenie i odwodnienie gruntów. W rejonie tym preferowana jest zabudowa niska, rozproszona.

 

3) Rejon o warunkach niekorzystnych (C) obejmuje:

- obszar występowania słabonośnych gruntów mineralnych i organicznych o miąższości powyżej 2 m i płytkim zwierciadle wód gruntowych wykazujących agresywność w stosunku do betonu i stali. Jest to obszar doliny Parsęty, pradoliny przymorskiej i jezioro-bagiennej depresji Grzybowa.

Grunty mineralne, które stanowią piaski rzeczne, jeziorne czy eoliczne są to grunty sypkie, luźne. Poza tymi ostatnimi są nawodnione i wymagają odpowiedniego stopnia zagęszczenia, stąd należy unikać posadowienia obiektów z obciążeniem dynamicznym. Jednostkowy opór obliczeniowy dla gruntów mineralnych w tym rejonie można przyjmować w granicach: gfn=80-100 kPa.

W strefach występowania gruntów organicznych posadowienie obiektów (np. przepompownie melioracyjne w obrębie doliny przymorskiej, zabudowa portowa i magazynowo-składowa) powinno odbywać się metodami pośrednimi, z antykorozyjnym zabezpieczeniem pali i studni.

Jest to rejon niewskazany do zabudowy. Występują tu przeważnie użytki zielone lokalnie nieużytki, dla których zmiana użytkowania nie jest wskazana.