6.1.9
Poprzedni Do góry Następny

 

6.1.9 Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione

1. Strefy ochronne:

- Obszar chronionego krajobrazu “Koszaliński Pas Nadmorski”. Przedmiotem ochrony są przede wszystkim walory przyrodniczo-krajobrazowe. Powierzchnia 48.330 ha (Dz.U., WRN-Koszalin, Uchwała nr X/46/75 z 17.XI.1975 r.;

- Obszar i teren górniczy dla złóż torfów borowinowych “Mirocice”;

- Obszar i teren górniczy dla wód mineralnych i leczniczych “Kołobrzeg II” (dec.Min.Zdr. i O.S. z dnia 29.03.91 nr TiU 6/60/91).

2. Lasy ochronne i parki:

- Obszary leśne zarówno przymorskie jak i położone przy szosie kołobrzeskiej należą do lasów ochronnych;

- Nadmorski park zdrojowy - Park im. Stefana Żeromskiego o powierzchni 31,1 ha, należy do obiektów szczególnie chronionych, z licznymi okazami starych i rzadko spotykanych drzew. Znajdują się tu aleje wysadzane jaworami, topolami i jarząbami. W części wschodniej park przechodzi w bujny las, w którym rosną stare dęby, potężne jodły i bluszcz. Park założony został w XIX w.

- Park im. 3 Dywizji Piechoty przy ul. Koszalińskiej – o powierzchni 4,5 ha, założony w  XIX w.

- Park im. Aleksandra Fredry (dawniej Park Przyjaźni Polsko - Radzieckiej) - założony w XIX w., o  powierzchni 26,7 ha.

- Park im. Jedności Narodowej (dawniej Park Zachodni) o powierzchni 6,5 ha, stanowi fragment historycznego założenia parkowego, w przeważającej części zajmowanego obecnie przez jednostkę wojskową.

3. Rezerwaty:

“- Solnisko w Kołobrzegu”- rezerwat florystyczny o powierzchni 1,51 ha utworzony w 1965 r, skreślony (Mon. Polski 2/87 poz.14). Położony jest na południowym krańcu miasta, ograniczony od wschodu rzeką Parsętą, a od zachodu kanałem Drzewnym utworzony został w celu utrzymania w stanie naturalnym zasolonego jeziorka z częścią meandrujących strumyków oraz otaczających je podmokłych łąk. Woda w jeziorku i strumykach pochodzi ze słonych źródeł zawierających 5,1 % NaCl. Sąsiedztwo morza oraz bezpośredni wpływ źródeł solankowych przyczyniły się do powstania zbiorowisk roślinnych łączących w sobie halofilne elementy śródlądowe z nadmorskimi. W zależności od stopnia uwilgotnienia podłoża wyodrębniono tu trzy zbiorowiska roślinne: zbiorowisko słonawy, czyli łąki halofilnej, występujące w miejscach najmniej wilgotnych, zbiorowisko szuwarowe-porastające miejsca bardzo silnie nawilgocone, w których woda występuje na powierzchni przez cały niemal okres wegetacji oraz zbiorowisko z solirodkiem skupiające się na pobrzeżu strumyka i bajorka. Występuje tu m.in. rzadko spotykane na terenie naszego kraju: soliród zielny, aster solny, rupia morska, mlecznik nadmorski, centuria nadbrzeżna, mannica nadmorska, babka nadmorska i turzyca wyciągnięta. Rezerwat należy do najbardziej interesujących i nielicznych w Polsce obiektów o bogatej roślinności halofilnej.

4. Użytki ekologiczne

- Użytek ekologiczny “Ekopark wschodni” w Podczelu, stanowiący zbiorowisko łąkowe i szuwarowe roślinności halofilnej z wieloma gatunkami słonorośli mających tu jedyne stanowisko w Polsce. Jest to również miejsce gniazdowania i pobytu chronionych gatunków awifauny (łabędź, czapla). Powierzchnia użytku wynosi 48 ha. Powołany został Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/278/96 z 25.III.1996 r.

5. Pomniki przyrody

- Grupa dębów (5 szt.) przy amfiteatrze w Kołobrzegu o obwodzie: 380, 385, 390, 403, 510 cm i wysokości 17-20 m oraz buk zwyczajny o  obwodzie 367 cm i wysokości 20 m;

- Zespół buków i daglezji w parku leśnym w Podczelu oraz kwitnąca odmiana bluszczu na olszy czarnej o rozpiętości 10 m i wysokości 15-17 m, grupa 8 dębów szypułkowych o obwodzie 240-430 cm i wysokości 18-20 m, pojedyńcze okazy grabu pospolitego o obwodzie 160 cm i  wysokości 16 m i buku zwyczajnego;

- Buk 150-letni o pięknej rozłożystej koronie obwód 208 cm na skwerze przy zbiegu ulic 18 Marca i Dworcowej w Kołobrzegu;

- Jodła kalifornijska o obwodzie 250 cm i wysokości 35 m w parku miejskim koło amfiteatru w Kołobrzegu;

- Korkowiec amurski - koło szpitala w Kołobrzegu;

- Aleja grabowa wzdłuż ulicy Towarowej w Kołobrzegu;

- Aleja platanów wzdłuż ulicy Łopuskiego przy szpitalu;

- Topola czarna o obwodzie 1065 cm i wysokości 30 m przy ul.Solnej w Kołobrzegu (działka nr 29/1);

- Topola czarna o obwodzie 404 cm i wysokości 17 m w Kołobrzegu (działka nr 51/1)

6. Strefy ochrony uzdrowiska

- Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/53/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 1972 r. o ustanowieniu statutu Uzdrowiska Kołobrzeg i Uchwałą Nr XVIII/163/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 3 lipca 1995 r. w sprawie zmiany statutu Uzdrowiska Kołobrzeg na terenie miasta obowiązują następujące obszary ochrony uzdrowiskowej: obszar A wschodni, obszar A zachodni, obszar B1 oraz dwa obszary B2 – zachodni i wschodni. Obszary te zostały ustanowione w celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników środowiskowych dla Uzdrowiska Kołobrzeg.