6.2.1
Poprzedni Do góry Następny

 

6.2.1 Uwarunkowania prawne i merytoryczne ochrony wartości zabytkowego środowiska kulturowego miasta Kołobrzegu

Podstawy prawne ochrony

Warunki ochrony konserwatorskiej realizowane są o postanowienia ustawy o ochronie dóbr kultury z dn.15 lutego 1962 r. ( Dz.U. Nr 10 poz. 48, z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 38, poz. 173 z 1983 r., Dz.U. Nr 35 poz. 192 z 1989 r., Dz.U. Nr 34 poz. 198 i Nr 56, poz. 322 z 1990 r., Dz.U. Nr 141, poz. 692 z 1995 r., Dz.U. Nr 106 poz. 496 z 1996 r., Dz.U. Nr 5 poz. 24, Nr 88 poz. 554, Nr 115 poz. 741 z 1997 r., Dz.U. Nr 106 poz. 668 z 1998 r.), w korelacji z ustawami:

ustawa o podziale działań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy, a organami administracji rządowej
ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741)
ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U. Nr 89, poz. 415 z 1994 r./
ustawa – Prawo budowlane
ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne
ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz.U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r./

Podstawy merytoryczne ochrony

Treść merytoryczna warunków i postulatów ochrony konserwatorskiej opracowana została w oparciu o:

  1. zasady działań konserwatorskich sformułowane przez zespoły specjalistów działających w krajowych i międzynarodowych organizacjach, zapisane w:
  2. “Ustaleniach Zespołu Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich”
    “Karcie Weneckiej”
    “Zaleceniach UNESCO dot. Ochrony zespołów zabytkowych i tradycyjnych”
    “Karcie ICOMOS”
  3. ocenę wartości zabytkowych sporządzoną na podstawie analizy materiałów studialnych, zbiorów archiwalnych, literatury przedmiotu.

Cele i zasady - ustalenia ogólne

Celem ochrony dóbr kultury – zgodnie z treścią ustawy o ochronie dóbr kultury z dn. 15 lutego 1962 r. jest ich: “zachowanie, należyte utrzymanie oraz społeczne celowe wykorzystanie i udostępnianie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa”.

Ochrona dóbr kultury polega na ich zabezpieczaniu przed zniszczeniem i dewastacją oraz na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i ich restauracji, opartej na zasadach naukowych.

Obowiązkiem organów Miasta i in. właścicieli/ użytkowników jest dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego i budżecie Miasta.

Wszelkie prace i roboty przy zabytkach i w granicach stref wolno prowadzić tylko za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ)

Bez zezwolenia WKZ zabytków nie wolno przerabiać, odnawiać, rekonstruować ani dokonywać innych zmian.

Właściciel/ użytkownik obiektu zabytkowego zobowiązany jest dbać o jego zachowanie, a w szczególności:

zabezpieczyć przed zniszczeniem i dewastacją
niezwłocznie zawiadomić WKZ o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku,
zawiadomić WKZ w ciągu 1 miesiąca o przeniesieniu własności zabytku, przekazaniu w najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie.

Warunki ochrony konserwatorskiej winny być przestrzegane przy:

kter zabytkowy jest oczywisty.