6.2.9
Poprzedni Do góry Następny

 

6.2.9 Zasoby archeologiczne

Obszar miasta wraz z sąsiadującym Budzistowem jest niezwykle cenny pod względem zasobów archeologii, świadczą one o najstarszej historii rozwoju osadnictwa, zwłaszcza tej niepisanej. Znaleziska archeologiczne świadczą również o kontaktach handlowych miasta – z Poznania do Kołobrzegu prowadził “szlak solny”, a w pobliżu przebiegał szlak handlowy ze Szczecina do Gdańska i dalej do Flandrii.

Według AZP i źródeł pisanych na terenie opracowania znajdują się następujące zabytki archeologii (ich rozmieszczenie ilustruje schemat):

Kołobrzeg

osada

kultura pomorska

 

osada

kultura oksywska

 

osada

średniowiecze XIII/XIV w.

 

osada

okres nowożytny

 

ślad osadn.

średniowiecze

 

punkt osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn.

pradzieje

 

osada

średniowiecze

 

osada

okres nowożytny

 

punkt osadn.

średniowiecze XV w.

 

punkt osadn.

średniowiecze XV w.

 

punkt osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn.

epoka kamienia /neolit/

 

ślad osadn.

kultura łużycka

 

megalit

???

 

obozowisko

epoka kamienia

 

cmentarzysko kurhanowe

kultura łużycka

 

cmentarzysko

kultura pomorska

 

cmentarzysko

okres rzymski

Kądzielno

punkt osadn.

średniowiecze XIV/XV w.

 

punkt osadn.

okres nowożytny

 

punkt osadn.

średniowiecze XIV/XV w.

 

punkt osadn.

okres nowożytny

Bagicz

cmentarzysko szkieletowe

okres rzymski

 

megalit

???

 

cmentarz

okres nowożytny

 

ślad osadn

pradzieje

 

punkt osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn.

okres nowożytny

 

osada

pradzieje

 

punkt osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn

epoka kamienna

 

osada

kultura pomorska

 

ślad osadn

okres nowożytny

 

ślad osadn.

epoka kamienna

 

osada

kultura łużycka

 

ślad osadn

okres nowożytny

 

ślad osadn

epoka kamienna

 

ślad osadn

pradzieje

 

ślad osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn

okres nowożytny

 

ślad osadn

okres nowożytny

 

ślad osadn.

epoka kamienna

 

punkt osadn.

okres nowożytny

 

osada

kultura łużycka-pomorska

 

osada

wczesne średniowiecze

 

ślad osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn.

średniowiecze

 

ślad osadn.

okres nowożytny

 

ślad osadn.

okres nowożytny

 

Dla ochrony wartości archeologicznych wyznacza się strefy ochrony archeologicznej WI,WII,WIII.

Strefa "W.I." -pełnej ochrony acheologiczno-konserwatorskiej wykluczającej wszelką działalność inwestycyjną i inną. Strefa "W.I." obejmuje stanowiska wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w ewidencji Służb Ochrony Zabytków.

Obowiązujące rygory w strefie "W.I.":

1. Zakaz wszelkiej działalności inżynieryjnej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi ( np. kopalnie studni, melioracji, karczunku drzew itd.).

2. Zachowanie istniejącego układu topograficznego wraz z obiektem ujętym w rejestrze zabytków i ewidencji.

3. W przypadku podjęcia jakichkolwiek działalności na terenie objętym granicami strefy, a wynikającej ze sposobu użytkowania terenu obowiązuje występowanie o szczegółowe wytyczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 

Strefa "W.II."- częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami. Strefa "W.II." obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej.

Obowiązujące rygory w strefie "W.II.":

1. Zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służb konserwatorskiej.

2. Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynieryjnych i budowlanych przez Służbę Ochrony Zabytków. Obowiązuje każdorazowo występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed podejmowaniem decyzji o jakiekolwiek działalności .

3. W przypadku podjęcia realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służb ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum 3 miesięcznym w celu umożliwienia przeprowadzenia badań ratunkowych oraz zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w trakcie wykonywania prac inwestycyjnych. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy od maja do października.

4. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Służb Ochrony Zabytków.

 

Strefa "W.III." - ograniczonej ochrony archeologicznej, polegającej na prowadzeniu obserwacji archeologicznej w formie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w przypadku podejmowania prac związanych z robotami ziemnymi. Strefa "W.III." obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej.

Obowiązujące rygory w strefie "W.III.":

1. Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynieryjnych i budowlanych podejmowanych w obrębie stanowisk przez Służbę Ochrony Zabytków.

2. W przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt Inwestora. Inwestorzy i użytkownicy terenu zobowiązani są do zawiadomienia SOZ o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2 tygodniowym w celu umożliwienia zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

3. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Służb Ochrony Zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.