6.3.1
Poprzedni Do góry Następny

 

6.3.1 Stan zagospodarowania i użytkowania terenu

Kołobrzeg zaliczany jest do największych uzdrowisk na polskim wybrzeżu. Ma swój styl i urok, który przyciąga rzesze turystów i kuracjuszy.

Intensywny plan zabudowy śródmieścia zrealizowany w latach 70-tych potężnymi 10-cio piętrowymi, betonowymi blokami z “fabryki domów” pozbawił Kołobrzeg urokliwego wdzięku, jakim powinno charakteryzować się nadmorskie, wczasowe i  turystyczne miasto. Na szczęście pod koniec lat 70-tych zaczęto projektować inne domy, przypominające trochę styl przedwojenny. W latach 80-tych rozpoczęto budowę nowej “starówki”. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach rozwinęło się budownictwo jednorodzinne. Setki domów wybudowano na osiedlach w dzielnicach podmiejskich.

W 1995 roku Kołobrzeg wzbogacił się o nową dzielnicę mieszkaniową - Podczele. Są to tereny i obiekty mieszkalne po byłej lotniczej bazie wojsk radzieckich. W  przyszłości, ze względu na bliskość morza, ma ona szansę stać się atrakcyjną dzielnicą wczasową.

W części północnej, pomiędzy prawym brzegiem Parsęty a najbardziej wysuniętym na wschód ośrodkiem wczasowym “Arka” położona jest w pasie nadmorskim, pośród zdrojowego parku dzielnica uzdrowiskowa. Znajdują się tu prawie wszystkie ośrodki wczasowo - lecznicze, zakłady przyrodolecznicze, pensjonaty, hotele i sanatoria Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., w tym nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy nr 2. Nowoczesny kompleks hotelowo-sanatoryjny “Arka” znajduje się w odległości 120 m od mocno abradowanej linii brzegowej.

Na wschód od “Arki” w stronę zatorfionej doliny przymorskiej rozciąga się kompleks nieużytków od lat czekający na zagospodarowanie na cele rekreacyjne.

Wzdłuż całego wybrzeża, rozdzielony portem na dwie części rozciąga się park nadmorski: w części zachodniej znajduje się stary poniemiecki cmentarz, w części wschodniej park uzdrowiskowy założony w XIX w. przechodzący ku wschodowi w las. Rosną tu potężne jodły, dęby, buki, bardzo licznie występuje bluszcz. Obie części parku to potężny pas zieleni chroniący miasto przed sztormowymi wiatrami, złożony w  przeważającej części z drzew rodzimych, częściowo z drzew parkowych i rzadko spotykanych gatunków. Wiele jest tutaj alei wysadzanych jaworem, jarząbem mącznym i topolą. Tereny zwarte zabudowy miasta posiadają wiele enklaw zieleni parkowej (parki śródmieścia).

Obszar niziny Grzybowa to rozległe powierzchnie użytków zielonych, a także duży udział nieużytków (tereny okresowo podmokłe). Intensywnie rozwija się zabudowa indywidualna. Grzybowo pełni także funkcję miejscowości wypoczynkowej.

W pasie nadmorskim ciągnie się wąski pas boru sosnowego z enklawami lasu mieszanego wilgotnego i kępami olesu. Są to lasy ochronne. W strefie wybrzeża przyległej do zachodu do terenów portowych znajduje się pas terenów specjalnych (rejon dawnego fortu wschodniego - Szaniec Kleista).

Wzdłuż kanału portowego rozciąga się strefa terenu przemysłowo - składowego z  nabrzeżami i linią kolejową.

W rejonie Kanału Drzewnego oraz na Wyspie Solnej znajdują się ruiny dawnych pruskich fortyfikacji (reduta Morast i reduta Solna) oraz stanowiska archeologiczne z  wczesnego średniowiecza związane z funkcjonowaniem żup solnych.

Chronionym zabytkiem architektonicznym jest fortyfikacja dawnego portu Ujście z latarnią morską zbudowaną w 1907 roku. Latarnia posiada wysokość 26 m i zasięg światła 16 mil morskich.

Rejon Podczela to duży kompleks sanatoryjny położony w obrębie lasów mieszanych ze starodrzewem dębów, jesionów, grabów i buków. Na południe od toru kolejowego rozciąga się obszar torfowiska Mirocice z udokumentowanymi złożami torfów borowinowych, z których złoże południowe eksploatowane jest dla potrzeb uzdrowiska. Dla złóż tych ustalony jest obszar i teren górniczy.

Teren dawnego lotniska sowieckiego w Bagiczu jest obecnie adaptowany dla różnych funkcji. Wyremontowano osiedle mieszkaniowe, część obiektów zostało adaptowanych dla potrzeb składowo - magazynowych. Brak jest jednoznacznej koncepcji zagospodarowania obiektów lotniczych (pasy startowe, hangary itp.).

Obszar ten ma być wykorzystany dla celów rekreacyjno - sportowych (lotnisko sportowo-turystyczne z rozbudowaną infrastrukturą). Dotychczas organizowano tu zawody szybowcowe i spadochronowe, pokazy i mistrzostwa motolotni. W okresie letnim są organizowane loty wycieczkowe nad wybrzeżem.

Cały obszar miasta znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża wód mineralnych i leczniczych oraz w strefie chronionego krajobrazu “Koszaliński Pas Nadmorski”.

Kołobrzeg to również port, a właściwie zespół portowy o funkcji handlowej, pasażerskiej, obronnej i sportowo - turystycznej. Mimo uciążliwości sąsiedztwa portu dla funkcji mieszkalnej i wypoczynkowej jest on dużą atrakcją miasta i nadaje mu odpowiednią rangę.

Pod względem komunikacyjnym Kołobrzeg jest w skali regionu ośrodkiem docelowym, położonym z dala od głównych szlaków transportowych. Połączenie kolejowe miasta obsługuje przede wszystkim sezonowy ruch turystyczny i port handlowy. Tereny kolejowe oddzielają dzielnicę uzdrowiskową od śródmieścia, stanowiąc barierę trudną do pokonania dla pieszych.