6.5.1
Poprzedni Do góry Następny

 

6.5.1 Zaopatrzenie w wodę

Miasto Kołobrzeg zaopatrywane jest w wodę z zespołu 2 komunalnych ujęć wód podziemnych:

ZUW Rościęcino o wydajności Qśrd = 12 500 m3/d;
ZUW Bogucino o wydajności Qśrd = 25 000 m3/d,

które położone są na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 103 w gminie Kołobrzeg.

Wydajność eksploatacyjna obu ujęć wynosi Qh = 1500 m3/h.

Możliwości eksploatacyjne obu ujęć wynoszą aktualnie ok. 40 000 m3/d.

Istnieje dwustopniowy system podawania wody z pompami II° i zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 9000 m3.

Istnieje stacja uzdatniania wody na ujęciu w Bogucinie, która uzdatnia wodę z obu ujęć. Obecnie jakość wody pitnej jest dobra.

Sieć komunalna miasta zasilana jest wodą z ujęcia Bogucino poprzez magistralny wodociąg o średnicy Æ 800 mm, natomiast z ujęcia Rościęcino poprzez dwa wodociągi magistralne Æ 500 mm i Æ 350 mm. Oba ujęcia są połączone siecią wodociągową pod dnem Parsęty. Poprzez sieć miejską zaopatrywane w wodę są również miejscowości zlokalizowane w gminie Kołobrzeg:

wodociągiem Æ 150 mm - miejscowość Korzystno;
wodociągiem Æ 300 mm (ul. Starynowska) następujące miejscowości: Grzybowo, Dźwirzyno, Nowy Borek, Stary Borek, Nowogardek, Głowaczewo, Karcino, Drzonowo i Sarbia.

Średni pobór wody dla gminy i miasta Kołobrzeg wynosi obecnie ok. 25 000 m3/d. Wcześniejsze zapotrzebowanie na wodę wynosiło ok. 30 000 m3/d. Pomimo rozbudowy sieci wodociągowej nastąpił więc spadek zużycia wody, co jest związane z szerokim zastosowaniem wodomierzy oraz wyższą ceną wody.