6.5.2
Poprzedni Do góry Następny

 

6.5.2 Gospodarka ściekowa

Obecnie prawie wszystkie tereny zabudowane miasta Kołobrzeg (bez Radzikowa IV oraz osiedla domków jednorodzinnych przy ul.6 Dywizji Piechoty), obsługiwane są przez sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym z przerzutem ścieków do komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w rejonie Grzybowa.

Przepustowość oczyszczalni wynosi obecnie 40 000 m3/d. Aktualnie prowadzone są prace związane z dalszą modernizacją urządzeń oczyszczalni, szczególnie dotyczy to usuwania związków biogennych oraz hermetyzacji urządzeń.

Oczyszczalnia obsługuje i obsługiwać będzie również sieci kanalizacyjne w większości miejscowości gminy Kołobrzeg oraz Ustronie Morskie i Sianożęty w gminie Ustronie Morskie.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są kolektorem Æ 1000 mm, 2,2 km w głąb Morza Bałtyckiego. Równolegle z nim odprowadzane są wody opadowe kolektorem Æ 400 mm, 400 m w głąb morza.

Stopień redukcji zanieczyszczeń biologicznych i mineralnych jest wystarczający. Wymagane jest polepszenie stopnia redukcji zanieczyszczeń związkami biogennymi.

Realizuje się obecnie modernizację oczyszczalni ścieków pod kątem redukcji zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu oraz hermetyzację urządzeń oczyszczalni w celu zmniejszenia strefy uciążliwości oczyszczalni.

Sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Kołobrzeg podzielona jest na zlewnie poszczególnych przepompowni ścieków: P-1 ul. Rzeczna; P-3 ul. Wylotowa; P-4 ul. Św. Wojciecha (dawniej Cmentarna) obok Zakładu Mleczarskiego; P-5 ul. Festiwalowa; P-7 rejon Budzistowa i “Solna” ul.Fredry pomiędzy torami PKP oraz lokalna przepompownia ścieków: “SAN”.

W sezonie wielkość odprowadzanych ścieków waha się w granicach 30 000 m3/d. Aktualnie wydajność przepompowni i przepustowość oczyszczalni jest wystarczająca dla odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powstających na obszarze miasta Kołobrzeg. Problemy dotyczą sieci przedwojennej pracującej z przeciążeniem (centrum miasta oraz dzielnica uzdrowiskowa), która wymaga stałej konserwacji i sukcesywnej wymiany.

Realizowane są również zadania dotyczące skanalizowania pozostałych jeszcze bez kanalizacji sanitarnej terenów zabudowanych w mieście.

Obszar miasta podzielony jest na zlewnie odpowiadające poszczególnym wylotom do odbiorników kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe odprowadzane są do:

rzeki Parsęty – 11 wylotów kanalizacji deszczowej;
Kanału Drzewnego – 3 wyloty kanalizacji deszczowej;
Morza Bałtyckiego – 2 wyloty kanalizacji deszczowej;
Basenu Portowego – 1 wylot kanalizacji deszczowej
rowów melioracyjnych (zlewnia Parsęty) – 8 wylotów kanalizacji deszczowej.

Jedynie parę z wylotów posiada zamknięcia pracujące w przypadku podwyższenia poziomu wód w rzece Parsęcie. Większość z nich nie posiada piaskowników przed wylotem do odbiornika. Praktycznie cała część prawobrzeżna posiada kanalizację deszczową. Część lewobrzeżna posiada rozbudowaną sieć kanalizacji deszczowej, która w niedalekiej przeszłości pracowała jako ogólnospławna, do momentu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.