6.5.7
Poprzedni Do góry Następny

 

6.5.7 Regulacja stosunków wodnych i ochrona przeciwpowodziowa

Na obszarze opracowania występuje dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, na którą składają się rowy melioracyjne oraz drobne cieki spływające głównie do rzeki Parsęty. Rzeka rozwidla się na terenie miasta na Parsętę (Prośnicę) właściwą oraz Wiceminkę czyli Kanał Drzewny, a następnie po ich połączeniu wpada do Morza Bałtyckiego.

Parsęta charakteryzuje się znaczną zmiennością stanów wody (do 3 m) i zwią- zanych z tym wielkościach przepływów od 0,75 w lipcu do 1,36 w marcu, wielkości średniego rocznego przepływu – 25,6 m3/s. Przy ujściu spadek jej wynosi mniej niż 0,5 %.

Średni odpływ jednostkowy dla dorzecza Parsęty charakteryzujący zasobność wodną zlewni wynosi ok. 8,8 dm3/s* km2 (średnia krajowa ok. 5,0 dm3/s* km2).

Parsęta rocznie transportuje ok. 8000 ton materiału dennego oraz ok. 12000 ton materiału zawieszonego. Stwarza to problem stałego wypłycania dna rzeki Parsęty, co dodatkowo sprzyja powstawaniu stanów powodziowych w rejonie ujścia rzeki. Poza naturalnym ładunkiem rumowiska rzecznego, rzeka jest w znacznym stopniu zanieczyszczona i w zależności od wielkości przepływu jest ona w III klasie lub prowadzi wody poza klasowe (n.o.n.).

Tereny zalewowe występują przede wszystkim w dolinie Parsęty. Czynnikiem powodującym stany powodziowe jest przede wszystkim wstrzymanie lub ograniczenie odpływu wód do morza na skutek cofki sztormowej.

Przy stanie morza N1% = 625 cm czyli 1,43 m n.p.m. i średnim przepływie Parsęty zalana mogłaby zostać cała dolina rzeki na terenie miasta w tym: tereny na wyspie Solnej i zachodnia część Kanału Drzewnego.

Północną granicę opracowania stanowi brzeg Bałtyku. Linia brzegowa jest wyrównana, jedynie ujście Parsęty falochronami jest wysunięte w morze.

Przybrzeżny pas morza jest płytki, dno w większości piaszczyste, co decyduje o dogod- nych warunkach kąpieli i plażowania.

Izobata 2,0 m przebiega w odległości 80-120 m od brzegu, a jedynie w ujściu Parsęty (ze względu na transportowane aluwie rzeczne) ok. 220 m.

Temperatura wody w poszczególnych miesiącach sezonu turystycznego waha się od 8,4 – 14,5 °C minimalnie, 14,6 – 17,9 °C średnie oraz 18,5 – 23 °C maksymalne.

Jakość wód Morza Bałtyckiego w okolicy Kołobrzegu waha się w granicach I i II klasy czystości.

Na obszarze miasta Kołobrzeg występuje rozbudowana sieć rowów melioracyjnych głównie na terenach niezabudowanych (wyjątek stanowią zabudowane kanały w rejonie dzielnicy rybackiej oraz rowy Radzikowa I i Witkowic II), które na terenie miasta są w zadowalającym stanie technicznym.

System można podzielić na 3 obszary

I - obejmujący tereny miejskie położone po zachodniej stronie Parsęty zawierające lewobrzeżne dopływy rzeki Parsęty (kanały A,B,C,D, i D-11).

II - obejmujący tereny położone po wschodniej stronie rzeki Parsęty, zawierający tereny pomiędzy rzeką Parsętą a linią kolejową do Białogardu, w skład którego wchodzą dolny odcinek biegi rzeki Stramniczki oraz trzy główne rowy: E, S-6, S-8.

III - obejmujący najdalej na wschód położone tereny miasta Kołobrzeg z  dopływem bezpośrednim do Morza Bałtyckiego. Jest on reprezentowany przez 4 główne rowy melioracyjne: G, H, I oraz K.

 

W zakresie regulacji stosunków wodnych największym problemem jest niebezpieczeństwo powodzi mogących wystąpić w dolinie rzeki Parsęty, zwłaszcza na terenie zabudowanym w mieście Kołobrzegu.

Przeprowadzone zostały prace związane z podniesieniem rzędnej wałów przeciwpowodziowych od 1 – 1,5 m. Dotyczy to rejonów wyspy Solnej i ogrodów działkowych. Kanał Drzewny został umocniony wałem przeciwpowodziowym między ul. Solną a ul. Łopuskiego oraz powstał wał osłaniający osiedle domków jednorodzinnych przy ul.6 Dywizji Piechoty.