6.6.1
Poprzedni Do góry Następny

 

6.6.1 Wnioski wynikające ze strategii społeczno – gospodarczej rozwoju miasta

Uchwałą Nr XX/216/00 z dnia 29 lutego 2000 roku Rada Miejska w Kołobrzegu przyjęła “Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg – 2015”. W dokumencie tym określono cele strategiczne rozwoju miasta oraz służące ich realizacji programy, które mają doprowadzić do “utwierdzenia wizerunku miasta jako wysokiej klasy ośrodka turystycznego, uzdrowiskowego i portowego”. Jest to zapowiedź podtrzymania rozwoju obecnych głównych funkcji miastotwórczych Kołobrzegu. Za cele strategiczne uznano:

 1. Ukształtowanie ładu przestrzennego, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich funkcji miasta, oparty na zasadach ekorozwoju i sprawnych systemach nowoczesnej infrastruktury technicznej.
 2. Dbałość o czystość środowiska naturalnego, zachowanie naturalnych walorów leczniczych i atrakcyjny sposób zagospodarowania zasobów przyrodniczych na rzecz rozwoju funkcji uzdrowiskowo - turystycznej.
 3. Intensywny rozwój bazy turystycznej i rekreacyjno – sportowej, poprzez udostępnienie odpowiednich terenów dla potencjalnych inwestorów tej branży.
 4. Utrwalenie funkcji portowej jako czynnika miastotwórczego – rozwój portu jako istotny element rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Kołobrzegu.
 5. Uczestnictwo w strukturach i inicjatywach integracyjnych z Unią Europejską – Kołobrzeg jako aktywne miasto w Euroregionie.
 6. Kołobrzeg ważnym ośrodkiem kulturalnym i kulturotwórczym w regionie, kraju i za granicą.
 7. Rozwój różnorodnych form polityki mieszkaniowej sprzyjającej dynamicznej budowie nowych zasobów mieszkaniowych i radykalnemu poprawieniu stanu istniejących zasobów mieszkaniowych.

Realizację tych celów przyjęto jako wiążącą dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzegu.

W przyjętych programach realizacji strategii rozwoju wymienione są inwestycje, których realizacja sprzyjałaby osiągnięciu celów, są to:

 1. pijalnia wód i oranżeria
 2. Aqua – Park
 3. lotnisko Bagicz IV klasy
 4. baseny kryte
 5. pole golfowe
 6. trasy rowerowe
 7. sala kinowo – teatralna
 8. ośrodek akademicki
 9. przystań kajakowa
 10. wysypisko
 11. tramwaj wodny
 12. port handlowy po zachodniej stronie Parsęty
 13. przystań jachtowa
 14. targ rybny

Lokalizację wyżej wymienionych inwestycji przyjęto jako wnioski Rady Miejskiej do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzegu.