7
Poprzedni Do góry Następny

 

7. Cele polityki przestrzennej

Podstawowym celem polityki przestrzennej jest zapewnienie warunków funkcjonalno przestrzennych dla zrównoważonego rozwoju miasta. Zrównoważony rozwoju miasta to rozwój w zgodzie z warunkami miejsca i racjonalnie założonymi celami gospodarczymi. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada pozostawienie przyszłym pokoleniom szans dalszego rozwoju i przekształceń miasta.

Rozstrzygnięciem podstawowym dla określenia celów polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest zdefiniowanie podstawowych funkcji miastotwórczych. W Kołobrzegu funkcje aktualnie zmieniają się. Zmniejszeniu ulega znaczenie funkcji obronnej, zmienia się model portu oraz sposób realizacji funkcji produkcyjnej. Konieczne są również zmiany modelu uzdrowiska. Otwiera się przed Kołobrzegiem szansa rozwinięcia szkolnictwa i utworzenia ośrodka akademickiego.

W praktycznym wymiarze zmiany zachodzące w mieście przekładają się na następujące grupy problemów w sferze polityki przestrzennej:

 

1. Konwersja terenów powojskowych

Tereny zwalniane przez wojsko są dla miasta szansą i zagrożeniem. Otwieraja się przed miastem nowe możliwości przestrzenne. Tereny dotychczas niedostępne, które stanowiły barierę rozwojowa miasta stają otworem. Tereny te wymagają jednak znacznych nakładów. Dopuszczenie ich równoczesnego zabudowania może rozproszyć potencjał inwestorów, raptownie zwiększyć koszty urbanizacji i utrzymania miasta, obniżyć standard miasta. Konieczne jest etapowanie udostępniania nowych terenów i stopniowe, racjonalne ich urbanizowanie.

 

2. Restrukturyzacja terenów portowych i przemysłowych

Tereny portowe i przemysłowe dostosowane do potrzeb dużych zakładów nie odpowiadają potrzebom i możliwością obecnych inwestorów. Dotychczasowe zainwestowanie stanowi częściej przeszkodę niż ułatwienie adaptacji terenów do aktualnych potrzeb ich nowych użytkowników. Przeszkodę w sprawnym przejmowaniu i adaptowaniu terenów portowych i przemysłowych stanowi brak środków i niedostateczne przygotowanie nowych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w zmienionych warunkach ustrojowych.

 

3. Przekształcenia struktury terenów mieszkaniowych

Poprawa warunków życia i możliwości ekonomicznych powoduje zmianę preferencji mieszkaniowych. Stosunkowo nowa substancja mieszkaniowa w wysokiej zabudowie wielorodzinnej nie odpowiada już oczekiwaniom mieszkańców. Konieczne są adaptacje i modernizacje. Nowe oczekiwania powodują konieczność przekształcenia całej struktury terenów mieszkaniowych.

 

4. Uzdrowisko, obsługa ruchu turystycznego i ośrodek akademicki

Uzdrowisko funkcjonujące do niedawna w centralnie zorganizowanej strukturze przeżywa obecnie trudny okres i dostosowuje się do nowych warunków gospodarczych. Wprowadzane są nowe usługi zdrowotne i formy organizacji lecznictwa. Mimo trudności funkcja uzdrowiskowa pozostanie główną, chronioną funkcją miastotwórczą Kołobrzegu. Wsparciem dla uzdrowiska i świadczących usługi turystyczne może być rozwój ośrodka akademickiego. Ośrodek akademicki z kolei może w miejscowości uzdrowiskowej znaleźć dogodniejsze warunki funkcjonowania niż w mieście, w którym całe zaplecze lokalowe musi samodzielnie wytworzyć i utrzymywać wyłącznie dla potrzeb uczelni.

 

5. Infrastruktura techniczna i układ komunikacyjny

Skala zmian koniecznych do przeprowadzenia w strukturze miasta najdotkliwiej przekłada się na konieczność usprawnienia i przebudowy układów infrastruktury. Łączy się to z największymi kosztami. Przebudowa układów drogowych jest w Kołobrzegu sprawą pilną ponieważ są niesprawne. Pozostałe układy infrastruktury zapewniają relatywnie dobrze swoje zadania. Z uwagi właśnie na koszty przebudowy sieci infrastruktury celem polityki przestrzennej powinno być jak najbardziej racjonalne stopniowe wykorzystywanie istniejących rezerw uzbrojenia terenu.

 

6. Wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego

Wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego stanowią w największym stopniu o szansach rozwoju Kołobrzegu. Zarówno funkcja uzdrowiskowa, turystyczna szansa przyciągnięcia ośrodka akademickiego czy zatrzymania w Kołobrzegu ludzi wykształconych zależała będzie wprost od wartości środowiska i jakości życia jakie będzie oferowało miasto swoim mieszkańcom i przyjezdnym. Ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego szczególnie w Kołobrzegu powinna być traktowana jako cel priorytetowy, strategiczny dla przyszłego rozwoju miasta.

 

Studium definiując kierunki zagospodarowania przestrzennego oparto na założeniu zrównoważonego rozwoju miasta i możliwie pełnym zaspokojeniu potrzeb wszystkich grup użytkowników przestrzeni miasta. Służą temu ustalenia dla poszczególnych obszarów planistycznych i kategorii terenów.