8.1
Poprzedni Do góry Następny

 

8.1 Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

 1. Specyficzna funkcja miasta Kołobrzeg łącząca w sobie zadanie uzdrowiska i wczasowiska rangi krajowej oraz zadania ośrodka miejskiego i przemysłowego wymaga prowadzenia bardzo ostrożnej i opartej na szczegółowym rozpoznaniu walorów środowiska, polityki rozwoju przestrzennego.
 2. Jednym z tych walorów są zasoby mineralne warunkujące pozyskiwanie surowców leczniczych (wody mineralne, torfy borowinowe) i umożliwiające funkcjonowanie bazy przyrodoleczniczej uzdrowiska.
 3. Kopaliny lecznicze są objęte ochroną przed niewłaściwym zagospodarowaniem poprzez wprowadzenie stref ochronnych, obszarów górniczych. Racjonalne wykorzystanie kopalin zapewnia Uzdrowisko Kołobrzeg.

 4. Zmiany sposobu zagospodarowania terenu w obrębie wyznaczonych stref ochronnych uzdrowiska oraz obszarów i terenów górniczych wymagają bardzo szczegółowej analizy i uzgodnień z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia i Okręgowym Urzędem Górniczym.
 5. Budowa geologiczna osadów przypowierzchniowych jest mało korzystna dla zabudowy zwartej, wielkopowierzchniowej. Należy preferować zabudowę na niewielkich powierzchniach, “wyspową”, z pierścieniowym i pasmowym układami zieleni izolacyjnej.
 6. Pod zabudowę należy kwalifikować rejony o korzystnych (A) i średnio- korzystnych (B) warunkach gruntowo-wodnych. Wynika z tego, iż potencjalne tereny rozwoju miasta niekolidujące (lub w minimalnym stopniu) z funkcją uzdrowiska znajdują się w części płd. i wschodniej aktualnego obszaru miasta. Są to: rejon na płn. od Zieleniewa, rejon Budzistowa i Mirocic oraz zachodnia część dawnego terenu wojskowego w Bagiczu.
 7. W obszarze położonym na zachód od Parsęty (Radzikowskie Przedmieście -Korzyścienko) przeważają niekorzystne warunki pod zabudowę. Nie wyklucza to wprowadzania niskiej i rozproszonej zabudowy, lecz należy przewidywać podwyższone koszty wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich. Ze  względu na ochronę stosunków wodnych na zapleczu niskiego wału wydmowego wykluczać należy zabudowę intensywną, wielkokubaturową.
 8. Wszelkie propozycje, projekty i plany urbanistyczne i budowlane odnoszące się do wybrzeża (pas techniczny i jego strefa ochronna) wymagają uzgodnień z Urzędem Morskim i z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia. Lokalizowanie w pasie wybrzeża obiektów budowlanych to nie tylko zagrożenia stabilności linii brzegowej lecz również naruszanie delikatnej równowagi mikroklimatycznej w obrębie dzielnicy uzdrowiskowej.
 9. Należy rozszerzać i rewitalizować istniejące zespoły zieleni. Wąski pas boru sosnowego z enklawami lasu mieszanego i wilgotnego wraz z kępami olsu rozciągający się wzdłuż wybrzeża i w rejonie Podczela to lasy ochronne. Ingerencja budowlana w obręb tych kompleksów jest wykluczona.
 10. Należy wykonać inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą dla obszaru miasta.
 11. Należy podjąć starania o przywrócenie rezerwatu roślinnego Solniska pod Kołobrzegiem oraz objęcia ochroną torfowisk występujących na terenie miasta.
 12. Należy chronić użytek ekologiczny EKOPARK jako unikatowy zespół roślinności słonolubnej i fragment względnie naturalnego wybrzeża morskiego.
 13. Należy opracować kompleksowy program ochrony i kształtowania systemu terenów zielonych miasta uwzględniający rewaloryzację i ochronę konserwatorską historycznych założeń parkowych oraz ochronę i renaturyzację obszarów o dominujących wartościach przyrodniczych.