8.2.3
Poprzedni Do góry Następny

 

8.2.3 Strefy “K” – ochrony krajobrazu kulturowego

Strefy ochrony krajobrazu kulturowego obejmują na terenie Kołobrzegu historyczne parki miejskie.

Warunki ochrony konserwatorskiej.

a) konieczne jest opracowanie operatu gospodarki drzewostanem na podstawie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej.

b) konieczny jest remont i odtworzenie zniszczonych urządzeń melioracyjnych i ochrona przed powierzchniowym zanieczyszczeniem.

c) obowiązuje zachowanie granic założenia parkowego i sieci drożnej. Konieczne jest uczytelnienie historycznego planu założenia, w szczególności układów dawnych fortyfikacji.

d) nie jest możliwa zmiana przeznaczenia terenu, nawet w części, pod inwestycje inżynierskie i budowlane.

e) konieczne jest ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich.

f) nie dopuszcza się wznoszenia zabudowy prowizorycznej, ogrodzeń, wykonywania przekopów itp.

g) obowiązuje eliminacja wszelkich działań inwestycyjnych i technicznych w otoczeniu parku, mogących niekorzystnie wpłynąć na trwałość szaty roślinnej, warunki wodne lub stwarzać inne zagrożenia.

h) lokalizacja na obrzeżach parku zabudowy dysharmonizującej pod względem skali powinna zostać wyeliminowana.

i) postuluje się odtworzenie dawnej zabudowy usługowej tj. kawiarni, restauracji i in. istniejących dawniej na terenie parku.

Szczegółowe wytyczne co do lokalizacji i formy tej zabudowy, należy uzyskać od służb konserwatorskich.

Strefa “K-1”

Nr rej. 927 z dn.14.12.1976r.

III - Park Nadmorski o powierzchni 10,0 ha zajmujący teren pomiędzy ul. Rodziewiczówny, Al. Nadbrzeżnej, Ośr. CRZZ i ul. Wiatracznej (obecnie część Parku im. Stefana Żeromskiego),

VI - Park Nadmorski o powierzchni 12,8 ha, zajmujący teren pomiędzy ul. Wiatraczną do Kamiennego Szańca i od ul. Gottwalda do Al. Nadbrzeżnej (obecnie część Parku im. Stefana Żeromskiego),.

Strefa “K-2”

Nr rej. 927 z dn.14.12.1976r.

I - Park Przyjaźni Polsko-Radzieckiej o powierzchni 26,7 ha zajmujący teren pomiędzy ul. Fredry, Gottwalda, Wschodnią i 4 Dywizji (obecnie Park im. Aleksandra Fredry).

Strefa “K-3”

Nr rej. 927 z dn.14.12.1976r.

IV - Park przy Pomniku Zaślubin z Morzem o powierzchni 8,3 ha, zajmujący teren pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i Mickiewicza a Aleją Nadmorską (obecnie część Parku im. Stefana Żeromskiego).

Strefa “K-4”

Nr rej. 927 z dn.14.12.1976r.

V - Park Zachodni o powierzchni 6,5 ha, zajmujący teren pomiędzy ul. Arciszewskiego i Wiosenną aż do morza (obecnie Park im. Jedności Narodowej).

Obszar ten stanowiący integralną część większego zespołu zieleni (ob. tereny wojskowe – Strefa K-12) był pierwotnie centralnym cmentarzem miasta.

Strefa “K-5”

Nr rej. 927 z dn.14.12.1976r.

II - Park przy ul. Koszalińskiej, dawny cmentarz o powierzchni 4,5 ha, Obecny Park im. 3 Dywizji Piechoty jest pozostałością zespołu cmentarzy zlokalizowanych w sąsiedztwie nieistniejącego już kościoła p.w. św. Jerzego (St Marien Friedhof i St Georg Friedhof).

Strefa “K-6”park powstały na reliktach dawnej twierdzy kołobrzeskiej, obecny Park im. Jarosława Dąbrowskiego

Zachowany w południowej części miasta zespół najstarszych fortyfikacji nowożytnych, w większości porośniętych zielenią tworzącą park im. Gen. Jarosława Dąbrowskiego. Są to:

  1. fragment rowu fortecznego z małą wysepką, reliktem dziewiętnastowiecznej lunety Lauenburg. Po południowej stronie rowu przebiega zygzakami, osłonięta stokiem ścieżka – droga ukryta.
  2. bastion Pommern, o częściowo zamazanym przez wybranie ziemi kształcie.
  3. bastion Magdeburg zlokalizowany między rzeką, a bastionem Pommern, usypany na kamienno-ceglanej podmurówce.

Postuluje się włączenie całego dawnego bastionu Magdeburg w obszar strefy chronionej ( rozszerzenie wpisu do rejestru zabytków ).

Strefa “K-7”skwer ograniczony ulicami Solną, Pomorską i Zwycięzców d. Victoria Platz.

Strefa “K-8”skwer przy dworcu, ograniczony ulicami Kolejową i Kniewskiego, rozdzielony pośrodku ulicą Dworcową wiodącą do dworca PKP.

W obszar skweru wprowadzono budynek dworca PKS (zdecydowanie zły) oraz budynek handlowo-usługowy (zdecydowanie zły), zachował się mocno przekształcony kiosk na rzucie wieloboku (Dworcowa 1).

Strefa “K-9”Pl. 18-go Marca oraz teren między ul. Armii Krajowej, Ludwika Waryńskiego, Walki Młodych i ppor. Edmunda Łopuskiego

Skwer utworzony w miejscu dawnych urządzeń fortecznych (kontrgarda Ujście) w latach 80-tych XIX w. Jego twórcą był ogrodnik miejski Henryk Martens.

Z powyższym skwerem styka się teren zielony między ulicami Ludwika Waryńskiego (Friedrichstrasse), Walki Młodych (Kummertstrasse), ppor. E.Łopuskiego (Luisenstrasse), Armii Krajowej (Am Kaiser Platz). Pierwotnie teren umocnień twierdzy, po ich likwidacji zabudowany – dwa kwartały przedzielone nieistniejącą ulicą Riemann Str.

Strefa “K-10”park A. Przybylskiego ograniczony ul. Walki Młodych, Dubois, Katedralna i Ratuszowa.

Park ten wykształcił się po likwidacji fortyfikacji twierdzy kołobrzeskiej, jako niezabudowany kwartał między w/w ulicami.

Strefa “K-11”d. Park Teatralny z przyległościami ograniczony ulicami Obrońców Westerplatte, Towarową, Spacerową, Solną, Reymonta i Zdrojową.

Obszar ten stanowi integralną część zespołu parków nadmorskich i tworzył ich połączenie z zespołami zielonymi placu Zwycięstwa i skweru przed dworcem. Na terenie właściwego Parku Teatralnego (obszar między ulicami Zdrojową, Mickiewicza, Spacerową, Solną i Reymonta) zlokalizowane były budynki m.in. teatru i restauracji Pickel’a (ob. Kalmar). W pobliżu zbiegu ulic Zdrojowej i Mickiewicza znajdował się cmentarz żydowski. Drugi cmentarz znajdował się przy ul. Towarowej – obecnie przecina go ul. Obrońców Westerplatte. W południowej części tego obszaru, wzdłuż ulicy Spacerowej, znajdowała się promenada przebiegająca dalej między ulicami Towarową i Spacerową aż do ich styku.

Strefa “K-12” – Załęże (park Munde) - tereny wojskowe

Obszar ten powiązany jest z terenem dawnych cmentarzy wpisanym do rejestru zabytków – Strefa “K-4”. Tereny te będące kiedyś integralną częścią miasta o funkcji uzdrowiskowej, gł. o charakterze parkowym, aczkolwiek znajdowały się tutaj obiekty o charakterze sanatoryjnym, także niektóre elementy umocnień twierdzy kołobrzeskiej są obecnie terenem wojskowym – zamkniętym.

Warunki zabezpieczające ochronę zabytkowych elementów układu przestrzennego

  1. Konieczne jest wykonanie dla tego obszaru pełnego rozpoznania zachowanych dóbr kultury oraz wykonanie ich dokumentacji konserwatorskiej.
  2. Po zakończeniu etapu określonego w pkt. 1 określenie właściwej polityki konserwatorskiej dla poszczególnych zachowanych dóbr kultury.