8.3.1
Poprzedni Do góry Następny

 

8.3.1 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego

Komunikacja drogowa

W Kołobrzegu priorytetowym problemem jest usprawnienie układów komunikacyjnych. Układ komunikacyjny Kołobrzegu wymaga przebudowy i zmiany modelu funkcjonalnego. Dotychczasowy układ kanalizujący większość ruchu tranzytowego i wewnątrzmiejskiego na osi ulic Trzebiatowska, Młyńska, Kamienna, Koszalińska nie daje szans poprawy swobody ruchu. Zmiana modelu powinna polegać na wzmocnieniu układu podstawowego w taki sposób, aby ograniczyć potrzebę korzystania z głównej osi tranzytowej w relacjach wewnątrzmiejskich. W kolejnym etapie rozbudowy układu komunikacyjnego konieczne będzie wyniesienie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. W tym celu konieczne jest utrzymanie rezerwacji założonej w obecnie obowiązujący planie miasta. Potrzeba ta okaże się pilna w wyniku otwarcia drogi nadmorskiej w rejonie Rogowa. Po otwarciu trasy nadmorskiej należy spodziewać się zmiany rozkładu ruchu w miejskim węźle drogowym, istotnej dla sposobu funkcjonowania całości układu komunikacyjnego miasta.

Planowana rozbudowa układu podstawowego powinna zapewnić sprawność obsługi komunikacyjnej miasta, a równocześnie ochronę terenów uzdrowiskowych i  mieszkaniowych. W tym celu konieczne jest:

- czytelne, hierarchiczne zorganizowanie podstawowego układu komunikacyjnego,

- utworzenie stref komunikacyjnych, strefy pieszej w pasie nadmorskim oraz w części Starego Miasta i stref uspokojonego ruchu w obszarach mieszkaniowych,

- zorganizowane bezpiecznego, atrakcyjnego i czytelnego systemu dróg rowerowych,

- zorganizowanie dogodnego, rozproszonego systemu parkingów strategicznych dostępnych z sieci dróg układu podstawowego.

Podstawowy układ komunikacyjny miasta docelowo powinny stanowić:

ulice główne:

ul. Koszalińska, Kamienna, Młyńska – droga Nr 11 – GP 2x2,

ul. Grzybowska i nowy przebieg drogi nadmorskiej z Mrzeżyna trasą projektowanej       obwodnicy – GP 2x2,

ul. Trzebiatowska – droga Nr 102 –G 2x2,

ul. Bolesława Krzywoustego – droga Nr 163 – G 1x2 (rezerwacja 2x2),

ulice zbiorcze:

ul. Myśliwska, Kniewskiego (nowy przebieg równolegle do linii kolejowej), Solna, Żurawia, Starynowska Z-1x2 (rezerwacja 2x2), - wewnętrzna obwodnica centrum miasta,

ul. Jedności Narodowej, Wylotowa Z - 1x2 – układ obsługujący tereny wschodniej części miasta,

ul. Fredry, 4 Dywizji WP (nowy przebieg do ul. Koszalińskiej), Z- 2x2 – układ obsługujący zachodnią część miasta.

 

ulice lokalne:

do układu podstawowego włączone zostały ulice wspomagające układ ulic zbiorczych, są to: ulice Kossaka i Św. Wojciecha (dawniej Cmentarna), ulica Łopuskiego oraz ciąg ulic Walki Młodych i Zwycięzców.

 

Komunikacja kolejowa

Perspektywy rozwoju komunikacji kolejowej w rejonie Kołobrzegu są obecnie trudne do przewidzenia. Zgodnie z oceną Dyrekcji Okręgu Infrastruktury Klejowej mimo deficytowego wyniku ekonomicznego, ze względu na zaliczenie tych linii do linii o znaczeniu państwowym nie są zagrożone likwidacja linie Kołobrzeg – Białogard i  Kołobrzeg – Koszalin. Trudniejszy do przewidzenia jest los linii Kołobrzeg – Trzebiatów – Goleniów. Jej utrzymanie ma zasadnicze znaczenie w skali regionalnej.

Rozkład linii kolejowych w układzie funkcjonalno – przestrzennym miasta jest zdecydowanie kolizyjny. Kolej stanowi uciążliwą barierę oddzielając miasto od części uzdrowiskowej. Bocznice obsługujące port przecinają tereny parkowe i bulwar pieszy w strefie portowej. Zmiany zagospodarowania terenów kolejowych powinny objąć:

1) przeniesienie stacji postojowej z jej funkcjami gospodarczymi poza teren miasta w rejon Korzystna. Zwalniane tereny obecnej stacji położone w sąsiedztwie uzdrowiska należy przeznaczyć na zieleń parkową i zielone parkingi.

Tereny kolejowe w centrum miasta powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum – dworca pasażerskiego i przystanku.

Zamierzenie to powinno zostać zrealizowane niezależnie od losów linii kolejowej do Trzebiatowa i Goleniowa.

2) tory bocznicowe obsługujące teren portu biegnące w ulicy Torowej i dalej po ogólnodostępnej części nabrzeża powinny zostać zlikwidowane. Do czasu likwidacji tory te mogą być w części zmodyfikowane, tak aby nie było konieczności przetaczania wagonów po terenie ogólnodostępnej części nabrzeża. Obsługa terenu portu powinna docelowo odbywać się bocznicą poprowadzoną od toru biegnącego równolegle do ulicy Solnej.

 

Trasy turystyczne i ścieżki rowerowe

Zmiana modelu komunikacyjnego miasta powinna uwzględniać rozwój komunikacji rowerowej. W układzie miasta powinny być integrowane turystyczne szlaki rowerowe z systemem dróg rowerowych codziennego użytku (praktycznie na terenie całego miasta wynajmowane są kwatery prywatne). System szlaków i dróg rowerowych nie powinien być prowadzony po drogach układu podstawowego. Zalecany układ głównych dróg rowerowych przedstawiono na planszy projektowanego układu komunikacyjnego.

Szczególną atrakcyjność może zyskać miasto udostępniając jako trasę pieszą i rowerową nowy szlak turystyczny skrajem wydmy i terenu Ekoparku pomiędzy Kołobrzegiem a Podczelem. Pilne jest uporządkowanie i rewitalizacja ciągu bulwaru wzdłuż Parsęty łączącego Stare Miasto z dzielnicą portową. Nową szansą wykreowania atrakcyjnych terenów spacerowych i rekreacyjnych jest zagospodarowanie teren parku leśnego i terenów łąkowych po byłym poligonie w kierunku Grzybowa i Radzikowa.

Szlaki turystyczne i drogi rowerowe łączące wszystkie części miasta powinny stanowić szkielet przestrzeni publicznych budując obraz miasta przyjaznego dla pieszych i rowerzystów.

Taki obraz miasta sprzyjałby nie tylko podniesieniu jego atrakcyjności, ale również zmianie modelu komunikacyjnego odciążając komunikację publiczna i ograniczając korzystanie z samochodów do poruszania się po terenie miasta.