9.1.1
Poprzedni Do góry Następny

 

9.1.1 Tereny budowlane

Na terenach budowlanych wydzielono następujące kategorie użytkowania terenów:

tereny wyłącznie mieszkaniowe (MM),
tereny ogólnie mieszkaniowe (OM)
śródmiejskie tereny mieszkaniowe (SM)
centralne tereny miejskie i miejsca koncentracji usług (CM),
podmiejskie tereny mieszkaniowe (PM),
tereny o funkcji mieszanej (IM)
tereny zabudowy pensjonatowej (PW),
specjalne tereny wypoczynkowe (SW),
specjalne tereny uzdrowiskowo - wypoczynkowe (SW-U),
centralne tereny kurortu (CK),
tereny urządzeń turystycznych i sportowych (UT),
tereny obiektów i urządzeń dla potrzeb powszechnych (OG),
tereny produkcyjno – składowe (PS),
tereny portowe (TP)
tereny specjalne (TS),
tereny techniczne (TT),
tereny komunikacji drogowej (KD),
tereny komunikacji kolejowej (KK)

Na wszystkich terenach budowlanych obowiązuje wymóg zachowania właściwego standardu zabudowy i zagospodarowania, w szczególności wymóg pełnej obsługi sieci infrastruktury technicznej.

Lokalizowanie obiektów na terenach zalewowych położonych poniżej rzędnej 2,0 m, nie objętych ochroną przeciwpowodziową jest niedopuszczalne.

 

Tereny wyłącznie mieszkaniowe (MM)

Tereny wyłącznie mieszkaniowe służą wyłącznie celom mieszkaniowym. Funkcja mieszkaniowa jest na tych terenach funkcją uprzywilejowaną i chronioną. Inne przeznaczenia terenu wymienione poniżej dopuszczalne są pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

 1. Na terenach wyłącznie mieszkaniowych dopuszcza się lokalizowanie :
  1. budynków mieszkalnych;
  2. pomieszczeń w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy, pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;
  3. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t;
  4. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzeń odprowadzających ścieki;
  5. ulic układu obsługującego;
  6. zieleni ogólnodostępnej.
  7. rozproszonych, małych sklepów i usług służących codziennym potrzebom mieszkańców tego terenu;
  8. ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc postojowych.
 2. Na terenach wyłącznie mieszkaniowych obowiązuje zasada uspokojonego ruchu.
 3. Na obrzeżu terenów wyłącznie mieszkaniowych, na styku z ulicami zbiorczymi obszarowymi i lokalnymi głównymi, na działkach budowlanych przylegających do tych ulic w szczególności dopuszcza się lokalizację usług ogólnodostępnych, pod warunkiem:
  1. zapewnienia dojścia i dojazdu do usług wyłącznie od strony ulicy zbiorczej lub lokalnej;
  2. nie powodowania ruchu dojazdowego do obiektu poprzez tereny wyłącznie mieszkaniowe;
  3. nie powodowania ograniczeń użytkowania sąsiednich terenów wyłącznie mieszkaniowych.
 4. Na terenach wyłącznie mieszkaniowych w szczególności nie dopuszcza się lokalizowania:
  1. obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów wyłącznie mieszkaniowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów,
  2. postojów taksówek, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich przyczep.
 5. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów wyłącznie mieszkaniowych jest niedopuszczalne.

 

Tereny ogólnie mieszkaniowe OM

Tereny ogólnie mieszkaniowe służą przeważnie celom mieszkaniowym. Funkcja ta jest na tych terenach funkcją podstawową, lecz nie jedyną. Inne przeznaczenie terenu, wymienione poniżej, dopuszcza się pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

 1. Na terenach ogólnie mieszkaniowych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. budynków mieszkalnych;
  2. 1.1 pomieszczeń w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy, pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;

  3. sklepów, usług gastronomicznych oraz nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych dla zaopatrzenia tego terenu;
  4. małych hoteli i pensjonatów (do 50-ciu miejsc noclegowych);
  5. obiektów: biurowych, służących celom religijnym, kulturalnym, socjalnym i zdrowotnym;
  6. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t;
  7. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  8. ulic układu obsługującego;
  9. zieleni ogólnodostępnej;
  10. ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych.
 2. Na terenach ogólnie mieszkaniowych lub ich częściach może zostać określone ograniczenie liczby mieszkań w budynkach mieszkalnych.
 3. Na obrzeżu terenów ogólnie mieszkaniowych, na styku z ulicami zbiorczymi obszarowymi i lokalnymi głównymi, na działkach budowlanych przylegających do tych ulic, w szczególności dopuszcza się lokalizację usług ogólnodostępnych, pod warunkiem:
 4. 3.1 zapewnienia dojścia i dojazdu do usług wyłącznie od strony ulicu zbiorczej lub lokalnej;

  3.2 nie powodowania ruchu dojazdowego do obiektu poprzez tereny ogólnie mieszkaniowe;

  3.3 nie powodowania ograniczeń użytkowania sąsiednich terenów.

 5. Na terenach ogólnie mieszkaniowych w szczególności nie dopuszcza się lokalizowania:
 6. 4.1 obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów wyłącznie mieszkaniowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów;

  4.2 parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich przyczep.

 7. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów ogólnie mieszkaniowych jest niedopuszczalne.

 

Śródmiejskie tereny mieszkaniowe SM

Śródmiejskie tereny mieszkaniowe służą przeważnie celom mieszkaniowym oraz lokalizacji usług właściwych dla tej strefy miasta. Są to tereny w przeważającej części zabudowane, podlegające przekształceniom zmierzającym do podniesienia ich standardu.

 1. Na śródmiejskich terenach mieszkaniowych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. budynków mieszkalnych;
  2. pomieszczeń w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy, pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;
  3. sklepów, usług gastronomicznych oraz nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych również lokalizowanych w niższych kondygnacjach budynków mieszkalnych;
  4. małych hoteli i pensjonatów (do 50-ciu miejsc noclegowych);
  5. obiektów biurowych i administracyjnych;
  6. obiektów służących celom oświatowym, religijnym, kulturalnym, socjalnym i  zdrowotnym;
  7. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t;
  8. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  9. ogólnodostępnych garaży i parkingów;
  10. stacji paliw;
  11. ulic układu obsługującego;
  12. zieleni ogólnodostępnej.

2. W szczególności na śródmiejskich terenach mieszkaniowych nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania śródmiejskich terenów mieszkaniowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów centralnych miasta jest niedopuszczalne.

 

Tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług CM

Tereny centralne miasta i tereny koncentracji usług służą przede wszystkim lokalizacji obiektów handlowych, gastronomicznych, organizacji gospodarczych, administracyjnych i społecznych.

 1. Na terenach centralnych miasta i miejscach koncentracji usług dopuszcza się lokalizowanie:
  1. obiektów biurowych i administracyjnych;
  2. obiektów służących celom oświatowym, religijnym, kulturalnym, socjalnym i zdrowotnym;
  3. hoteli i pensjonatów;
  4. obiektów handlu detalicznego, gastronomii, rozrywkowych;
  5. budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych na wyższych kondygnacjach;
  6. garaży i miejsc parkingowych w niezbędnej ilości wynikającej z obsługiwanej funkcji, umieszczonych na własnej działce;
  7. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzajace ścieki nawet, jesli nie są przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego na te cele żadne powierzchnie.
  8. ogólnodostępnych garaży i parkingów;
  9. ulic układu obsługującego;
  10. zieleni ogólnodostępnej.
  11. stacji paliw jako funkcji towarzyszącej budynkom garażowym i parkingowym.
 2. W szczególności na terenach centralnych miasta i strefach koncentracji usług nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania centralnych terenów miasta ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.
 3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów centralnych miasta jest niedopuszczalne.

 

Tereny podmiejskich zespołów mieszkaniowych PM

Tereny podmiejskich zespołów mieszkaniowych przeznaczone są dla celów mieszkaniowych oraz innych funkcji występujących w strefie podmiejskiej, a nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Są to tereny o funkcji mieszanej, specyficznej dla tej strefy miasta, która stopniowo powinna przekształcić się w miejski teren zabudowy jednorodzinnej.

 1. Na terenach podmiejskich zespołów mieszkaniowych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. budynków mieszkalnych jedno lub dwu rodzinnych, wolnostojących na wydzielonych działkach budowlanych;
  2. pomieszczeń w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy, pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;
  3. budynków gospodarczych związanych z utrzymaniem domu i ogrodu oraz budynków gospodarczych przeznaczonych na hodowlę zwierząt dla własnych potrzeb;
  4. małych pensjonatów (do 50-ciu miejsc noclegowych);
  5. sklepów, usług gastronomicznych oraz nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych dla zaopatrzenia tego terenu;
  6. ogrodnictw i szklarni;
  7. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t;
  8. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  9. ulic układu obsługującego;
  10. zieleni ogólnodostępnej.
  11. ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc postojowych.
 2. W szczególności na terenach podmiejskich zespołów mieszkaniowej nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów ogólnie mieszkalnych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów;
 3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów podmiejskich zespołów mieszkalnych nie dopuszczalne.

 

Tereny o funkcji mieszanej IM

Tereny o funkcji mieszanej służą celom mieszkaniowym i innym, w tym lokalizowaniu zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, składowych, budowlanych, usług motoryzacyjnych, które tylko nieznacznie zakłócają zamieszkanie. Są to tereny już zainwestowane, na których przewiduje się utrzymanie, uzupełnienie i uporządkowanie zastanego zainwestowania.

1. Na terenach o funkcji mieszanej dopuszcza się lokalizowanie:

1.1 budynków mieszkaniowych;

1.2 budynków biurowych;

1.3 pojedynczych obiektów handlu detalicznego, gastronomicznych, hotelowych;

1.4 obiektów produkcyjnych, rzemieślniczych i składowych;

1.5 obiektów dla celów religijnych, kulturalnych, socjalnych, zdrowotnych i sportowych;

1.6 ogrodnictw;

1.7 stacji paliw;

1.8 garaży i paerkingów w niezbędnej ilości wynikającej z obsługiwanej funkcji, umieszczonych na wlasnej działce oraz garaży i parkingów dla obsługi miasta, o ile nie są one sprzeczne z użytkowaniem terenów sąsiednich;

1.9 obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;

1.10 ulic układu obsługującego;

1.11 zieleni ogólnodostępnej.

2. W szczególności na terenach o funkcji mieszanej nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów o funkcji mieszanej ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów;

3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów o funkcji mieszanej jest nie dopuszczalne.

 

Tereny dla potrzeb powszechnych OG

Tereny dla potrzeb powszechnych służą przede wszystkim funkcjom związanym z obsługą mieszkańców. Rodzaj, wielkość i położenie nowych terenów dla potrzeb powszechnych ustala się i rezerwuje w planach w zależności liczby i lokalizacji miejsc zamieszkania osób korzystających z tych terenów i urządzeń.

 1. Na terenach dla potrzeb powszechnych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. obiektów administracji publicznej;
  2. obiektów: oświaty, nauki i kultury;
  3. obiektów służby zdrowia;
  4. obiektów i urządzeń socjalnych;
  5. obiektów i urządzeń sportowych;
  6. obiektów kultu religijnego;
  7. obiektów służących ochronie mienia i bezpieczeństwa mieszkańców;
  8. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, lokalizowanych na własnej działce;
  9. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  10. mieszkań dla pracowników i dozoru obiektów;
  11. ulic układu obsługującego;
  12. zieleni ogólnodostępnej.
 2. W szczególności na terenach dla potrzeb powszechnych nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania tych terenów ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów;
 3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów dla potrzeb powszechnych jest niedopuszczalne.

 

Centralne tereny wypoczynkowe kurortu CK

Centralne tereny wypoczynkowe kurortu służą przede wszystkim realizowaniu funkcji reprezentacyjnej miasta związanej z funkcją uzdrowiskową. Służą one w szczególności lokalizacji promenady, mola; przestrzeni publicznych i parkowych oraz obiektów kulturalnych, zdrowotnych, handlowych i gastronomicznych.

 1. Na centralnych terenach wypoczynkowych miasta dopuszcza się lokalizowanie:
  1. urządzeń i obiektów służących obsłudze i aranżacji przestrzeni publicznych; placów, pasaży i terenów zieleni parkowej i ekspozycyjnej;
  2. obiektów służących celom kulturalnym i zdrowotnym związanym z funkcją uzdrowiskową;
  3. obiektów handlu detalicznego, gastronomii i rozrywkowych;
  4. ogólnodostępnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
  5. budynków uzdrowiskowych, pensjonatowych i hotelowych;
  6. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce dla samochodów osobowych do 3,5 t;
  7. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  8. terenów i urządzeń komunikacji niezbędnej dla obsługi terenu jako strefy ruchu pieszego.

2. W szczególności na centralnych terenach kurortu nie dopuszcza się lokalizowania:

  1. budynków mieszkalnych;
  2. obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania tych terenów ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla centralnych terenów kurortu jest nie dopuszczalne.

 

Specjalne tereny wypoczynkowe SW

Specjalne tereny wypoczynkowe służą przede wszystkim funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej – lokalizacji obiektów uzdrowiskowych, hotelowych i pensjonatowych oraz realizacji usług właściwych dla tej strefy miasta. Są to tereny w  przeważającej części już zabudowane, podlegające przekształceniom zmierzającym do podniesienia ich standardu.

 1. Na specjalnych terenach wypoczynkowych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. domów uzdrowiskowych, hoteli i pensjonatów;
  2. sklepów, obiektów gastronomicznych, rozrywkowych;
  3. obiektów służących celom sportowym, kulturalnym i zdrowotnym związanych z funkcją uzdrowiskową i wypoczynkową;
  4. obiektów biurowych i administracyjnych związanych z funkcją uzdrowiskową i wypoczynkową;
  5. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce dla samochodów osobowych do 3,5 t i autokarów;
  6. ogólnodostępnych garaży i parkingów;
  7. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  8. ulic układu obsługującego;
  9. zieleni ogólnodostępnej;
 2. W szczególności na specjalnych terenach służących wypoczynkowi dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez możliwości rozbudowy, z zaleceniem adaptacji na funkcje zgodne z kategorią terenu.
 3. W szczególności na specjalnych terenach służących wypoczynkowi nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania specjalnych terenów wypoczynkowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.
 4. Na specjalnych terenach wypoczynkowych obowiązuje strefa uspokojonego ruchu.
 5. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla specjalnych terenów wypoczynkowych jest nie dopuszczalne.

 

Specjalne tereny uzdrowiskowo - wypoczynkowe SW-U

Specjalne tereny wypoczynkowe zlokalizowane w strefie A ochrony uzdrowiskowej służą przede wszystkim funkcji uzdrowiskowej. Są to tereny w  przeważającej części już zabudowane, podlegające przekształceniom zmierzającym do podniesienia ich standardu i dostosowania do potrzeb uzdrowiska.

 1. Na specjalnych terenach uzdrowiskowo - wypoczynkowych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. domów uzdrowiskowych;
  2. obiektów służących celom sportowym, kulturalnym i zdrowotnym związanych z funkcją uzdrowiskową;
  3. podziemnych miejsc postojowych, dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t, wyłącznie z bezpośrednim dojazdem z ulic Zdrojowej i Kasprowicza;
  4. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  5. ulic układu obsługującego;
  6. zieleni ogólnodostępnej i powierzchni ekopozytywnych o wielkości 70% powierzchni ogólnej terenu strefy A ochrony uzdrowiskowej;
 2. W szczególności na specjalnych terenach uzdrowiskowo - wypoczynkowych dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez możliwości rozbudowy, z zaleceniem adaptacji na funkcje zgodne z kategorią terenu.
 3. W szczególności na specjalnych terenach uzdrowiskowo - wypoczynkowych nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania specjalnych terenów uzdrowiskowo – wypoczynkowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.
 4. Na specjalnych terenach uzdrowiskowo - wypoczynkowych obowiązuje strefa uspokojonego ruchu.
 5. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla specjalnych terenów zdrowiskowo - wypoczynkowych jest nie dopuszczalne.

 

Tereny zabudowy pensjonatowej PW

Tereny zabudowy pensjonatowej służą przede wszystkim wypoczynkowi. Funkcja ta jest na tych terenach funkcją podstawową, lecz nie jedyną. Inne przeznaczenie terenu, wymienione poniżej, dopuszcza się pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji wypoczynkowej. Są to głównie tereny historycznej zabudowy pensjonatowej, a nowa zabudowa musi dostosować się do historycznej układem i  charakterem.

 1. Na terenach zabudowy pensjonatowej dopuszcza się lokalizowanie:
  1. budynków pensjonatowych;
  2. mieszkań dla właścicieli pensjonatów;
  3. sklepów, usług gastronomicznych i innych dla zaopatrzenia tego terenu;
  4. małych hoteli (do 50-ciu miejsc noclegowych);
  5. obiektów biurowych, służących celom oświatowym, kulturalnym, socjalnym i zdrowotnym i związanym z funkcją uzdrowiskową;
  6. garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t;
  7. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu;
  8. ulic układu obsługującego;
  9. zieleni ogólnodostępnej;
  10. ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc.
 2. W szczególności na terenach zabudowy pensjonatowej dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez możliwości rozbudowy, z zaleceniem adaptacji na funkcje zgodne z kategorią terenu.
 3. W szczególności na terenach zabudowy pensjonatowej nie dopuszcza się lokalizowania:
  1. obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów ogólnie mieszkaniowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów;
  2. parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich przyczep.

4. Na terenach zabudowy pensjonatowej lub ich częściach może zostać określone ograniczenie liczby miejsc w budynkach pensjonatowych.

5. Na terenach zabudowy pensjonatowej obowiązuje strefa wyciszonego ruchu.

6. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów zabudowy pensjonatowej jest nie dopuszczalne.

 

Tereny obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych UT

Tereny urządzeń turystycznych i sportowych są to tereny zielone, na których dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych obiektów i urządzeń niezbędnych dla realizacji podstawowej funkcji terenu. Lokalizacja obiektów pobytowych (zabudowa mieszkaniowa, hotelowa, pensjonatowa itp.) oraz wszelkiej zabudowy nie odpowiadającej podstawowej funkcji terenu jest niedopuszczalna.

Wysokość zabudowy ogranicza się do 2 kondygnacji i maksimum 12 m. wysokości, a wskaźnik powierzchni zabudowy do PZ - 0,2.

1. Na terenach urządzeń turystycznych i sportowych dopuszcza się lokalizowanie:

1.1 obiektów sportowych,

1.2 przystani wodnych,

1.3 kąpielisk,

1.4 stanic,

1.5 pól namiotowych i karawaningowych,

1.6 terenów targowych i wystawowych,

1.7 urządzonych tras spacerowych i rowerowych,

1.8 obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów tych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, i odprowadzenie ścieków;

1.9 zespołów garaży i parkingów dla potrzeb obiektów na własnym terenie, oraz parkingów ogólnodostępnych dla potrzeb miasta;

1.10 ulic układu obsługującego,

1.11 zieleni ogólnodostępnej.

2. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów urządzeń turystycznych i sportowych jest nie dopuszczalne.

Tereny produkcjno-składowe PS

Tereny produkcyjno-składowe służą przeważnie lokalizowaniu mało uciążliwych zakładów produkcyjnych i składów, o ile obiekty te w wyniku swej działalności nie ograniczają dopuszczalnego w planie użytkowania innych terenów.

 1. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie:
  1. zakładów produkcyjnych, wszystkich rodzajów magazynów i składowisk, o ile te obiekty w wyniku swej działalności nie powodują ograniczenia możliwości dopuszczonego w planie użytkowania innych terenów;
  2. obiektów handlowych, biurowych, administracyjnych i wystawienniczych;
  3. stacji benzynowych;
  4. zespołów garaży i parkingów dla potrzeb obiektów na własnym terenie oraz dla potrzeb ogólnomiejskich na terenach wydzielonych;
  5. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę i odprowadzenie;
  6. ulic układu obsługującego;
  7. zieleni izolacyjnej.
 2. W szczególności na terenach produkcyjno-składowych nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania tych terenów ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.
 3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów produkcyjno-składowych jest niedopuszczalne.

 

Tereny przemysłu wydobywczego PE

Tereny przemysłu wydobywczego służą przede wszystkim wydobyciu kopalin w granicach udokumentowanego złoża.

Dopuszcza się jedynie czasowe wykorzystanie terenu. Po wyeksploatowaniu złoża lub zaprzestaniu eksploatacji teren musi być przez użytkownika zrekultywowany. Jako podstawowy kierunek rekultywacji zaleca się zalesienie terenu.

 

Tereny techniczne TT

Tereny techniczne służą lokalizacji obiektów i urządzeń obsługi technicznej zabudowy.

1. Na terenach technicznych dopuszcza się lokalizację::

1.1 stacji wodociągowych i ujęć wody;

1.2 oczyszczalni ścieków;

1.3 remiz strażackich;

1.4 ciepłowni wysokotemperaturowych;

1.5 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu;

1.6 głównych punktów zasilania energią elektryczną;

1.7 wysypisk śmieci;

1.8 zabudowy niezbędnej dla obsługi funkcji;

1.9 ulic układu obsługującego;

1.10 zieleni izolacyjnej.

2. W szczególności na terenach technicznych nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania tych terenów ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

3. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów produkcyjno-składowych jest niedopuszczalne.

 

Tereny portów i przystani TP

Tereny portów i przystani służą przede wszystkim lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z obsługą przeładunku towarów, rybołówstwa i obsługą ruchu pasażerskiego.

Mogą one również służyć funkcji rekreacyjnej – lokalizacji marin dla jachtów i łodzi motorowych.

Zagospodarowanie i zabudowa terenu portów musi spełniać wymogi związane z nawigacją i organizacją ruchu portowego.

Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów portowych jest niedopuszczalne.

 

Tereny specjalne TS

Tereny specjalne są to tereny zamknięte wykorzystywane na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa, będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrom właściwym do: spraw obronności, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.

Tereny te podlegają szczególnemu trybowi opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na terenie miasta Kołobrzegu dla potrzeb obronności kraju wyznaczono następujące tereny:

1. obręb 3 Kołobrzeg: działka numer geodezyjny 3/7,

2. obręb 11 Kołobrzeg: działki numer geodezyjny 144/2, 144/3, 174, 175,225/2,

3. obręb 14 Kołobrzeg: działka numer geodezyjny 6/4,

4. obręb 18 Kołobrzeg: działki numer geodezyjny 10/2, 74, 103/1,

5. obręb 20 Kołobrzeg: działka numer geodezyjny 2/11, oraz dla potrzeb bezpieczeństwa państwa teren:

6. obręb 5 Kołobrzeg: działka numer geodezyjny 35.

W razie zwolnienie wyżej wymienionych terenów z użytkowania na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w studium wskazano odpowiednio ich przeznaczenie na cele cywilne (tekst ustaleń i plansza: Kierunki zagospodarowania przestrzennego).

 

Tereny komunikacji drogowej KD

Tereny komunikacji drogowej służą przede wszystkim lokalizacji dróg oraz urządzeń i obiektów związanych z obsługą ruchu.

 1. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza się lokalizowanie :

1.1 jezdni, ścieżek rowerowych, chodników,

1.2 pasów postojowych przyulicznych i zatok parkingowych dla samochodów,

1.3 zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek,

1.4 wiat przystankowych,

1.5 zieleni przyulicznej i izolacyjnej,

1.6 pasów technicznych uzbrojenia sieci infrastruktury,

1.7 urządzenia organizacji ruchu,

1.8 oświetlenia ulic,

1.9 elementów wyposażenia ulic i urządzenia przestrzeni publicznych.

2. Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych jest dopuszczalna pod warunkiem nie powodowania ograniczenia lub zagrożeń dla ruchu ulicznego.