CENTRUM MIASTA
Do góry Następny

 

1. CENTRUM MIASTA

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje centralną część miasta pomiędzy linia kolejową, Kanałem Drzewnym, Parkiem im. gen. Dąbrowskiego i ulicą Myśliwską. W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 1.1 – Stare Miasto, 1.2 – śródmieście, 1.3 – Wyspa Solna, 1.4 – teren wyspy na południe od ul. Młyńskiej, 1.5 – Przedmieście Lęborskie z Parkiem im. gen. Dąbrowskiego, 1.6 – teren między linią kolejową a Starym Miastem.

Obecne użytkowanie

Zabudowa śródmiejska, obiekty użyteczności publicznej, wielorodzinna zabudowa osiedlowa.

Zagrożenia i konflikty

Podstawowym konfliktem w tym obszarze jest konflikt pomiędzy funkcją mieszkaniową osiedli a funkcją centrum miasta. Konsekwencja tego konfliktu to obniżanie standardu centralnej części miasta.

Konflikt ten jest wzmacniany w wyniku drastycznego niedostosowania formy blokowej zabudowy mieszkaniowej do krajobrazu staromiejskiego. Mur XI kondygnacyjnych bloków zakłóca panoramę Starego Miasta i izoluje je od otoczenia.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Odtworzenie kwartałowej zabudowy obrzeżnej.

2. Rewaloryzacja historycznego układu staromiejskiego oraz pozostałości fortyfikacji miejskich.

3. Rewitalizacja części miasta sąsiadującej z Parsętą. Aktywizacja strefy bulwaru wzdłuż Parsęty – zagospodarowanie ciągu pieszego i nabrzeża.

4. Zakaz lokalizacji tymczasowych kiosków i straganów w rejonie, który wyznaczają: od północy linia kolejowa, od wschodu ul. Myśliwska, od południa ul. Koszalińska i Kamienna, od zachodu brzeg Parsęty. Zakaz ten nie dotyczy organizowanych imprez okolicznościowych, festynów, na ściśle wyznaczonych terenach, w określonych terminach.

5. Uzupełnienia zabudowy i podniesienie standardu zagospodarowania części miasta położonej pomiędzy Starówką a linia kolejową.

6. Docelowo, likwidacja wysokiej zabudowy blokowej.

 

W wyniku przekształceń cała starówka, a szczególnie jej część przyległa do Parsęty powinna osiągnąć taką atrakcyjność jaką uzyskały odbudowane kwartały przyrynkowe. Sąsiednie tereny powinny podwyższyć swój standard i nabrać cech właściwych strefie śródmiejskiej.