WZGÓRZA ZA BOROWINAMI
Poprzedni Do góry

 

11. WZGÓRZA ZA BOROWINAMI

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje zespół terenów otwartych na wschód od linii kolejowej do Białogardu.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 11.1 – tereny specjalne, 11.2 – teren rolnicze na granicy miasta.

Obecne użytkowanie

Rozległe niezagospodarowane wzgórza użytkowane jako poligon.

Zagrożenia i konflikty

1. Utrzymywane ograniczenia dostępności terenu.

2. Lokalizacja funkcji kolidujących z zasadami ochrony złoża borowiny.

3. Degradacja środowiska w wyniku funkcjonowania poligonu ograniczająca możliwość przyszłego użytkowania terenu.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Teren ten pozostaje nadal terenem zamkniętym, w przypadku jego udostępnienia na cele cywilne będzie odrębnego opracowania planistycznego.

 

Sąsiedztwo ogrodów działkowych i złoża borowin oraz bliskość ujęcia wody teren ten jest predysponowany do zagospodarowania na cele rolnicze.