PRZEDMIEŚCIA ZACHODNIE
Poprzedni Do góry Następny

 

4. PRZEDMIEŚCIA ZACHODNIE

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje tereny lewobrzeżnej części miasta pomiędzy Kanałem Drzewnym oraz ulicami Bałtycka i Wylotowa, aż do granic miasta.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 4.1 – tereny stadionu i  szpitala miejskiego wraz z sąsiednimi zespołami zabudowy, 4.2 – tereny o funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej położone pomiędzy ul. Bałtycką, Żurawią i  Wylotową, 4.3 – tereny likwidowanej jednostki wojskowej w rejonie ulicy Jedności Narodowej wraz z sąsiadującą zabudowa mieszkaniową, 4,4 – niezabudowane tereny pomiędzy ulicą Wylotową i osiedlem Radzikowo III, 4.5 – osiedla mieszkaniowe Radzikowo i Witkowice, 4.6 – tereny ekstensywnie zabudowane pomiędzy ulicą Cmentarną a projektowana obwodnicą, 4.7 – teren pomiędzy ul. VI Dywizji Piechoty a ogrodami działkowymi, 4.8 – teren na północ od ul. Cmentarnej do granic miasta, 4.9 – osiedle mieszkaniowe Zieleniewo.

Obecne użytkowanie

Tereny ekstensywnie zagospodarowane, przemieszane zespoły mieszkaniowe, dawne koszary, obiekty produkcyjno – składowe. Wewnątrz terenu rozległe, podmokłe łąki.

Zagrożenia i konflikty

1. Degradacja terenu przez niekontrolowaną, ekstensywna zabudowę.

2. Przemieszanie sposobów użytkowania terenu generujące konflikty i kolizje funkcji.

3. Koncentracja zabudowy i zagospodarowania terenu wzdłuż istniejących dróg, zabudowa “ulicowa” blokująca dostępność i racjonalne wykorzystanie terenu.

4. Utrwalenie niskiego standardu zagospodarowania terenu izolującego miasto od atrakcyjnych terenów wiejskich i zabudowy letniskowej pasa nadmorskiego.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Wykreowanie terenów produkcyjno – składowych odpowiadających specyfice nowych, powstających podmiotów gospodarczych (park technologiczny, inkubator przedsiębiorczości). Adaptacja terenów po dawnych zakładach i terenach składowych.

2. Zapewnienie terenom produkcyjnym miejskiego standardu zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Adaptacja obiektów powojskowych na cele cywilne. Preferowana lokalizacja ośrodka akademickiego.

4. Utrzymanie wyspowego charakteru zespołów jednorodzinnej zabudowy podmiejskiej.

5. Przebudowa układu komunikacyjnego, realizacja obwodnicy miejskiej w  ciągu drogi nadmorskiej z Mrzeżyna.

6. Powiązanie przedmieść ze strefą śródmiejską systemem dróg rowerowych.

7. Uporządkowanie terenów zielonych, wprowadzenie urządzeń sportowych i  rekreacyjnych, preferowana lokalizacja pola golfowego.

 

W wyniku przekształceń Przedmieście Zachodnie powinno stać się wielofunkcyjną strefą miasta o ziarnistej strukturze i wysokim standardzie dzięki wpisaniu w tereny zielone. Strefa ta powinna zachować swój podmiejski charakter i odzyskać malowniczość typową dla okolic miasta.

Przedmieście Zachodnie powinno, mimo lokalizacji znacznej powierzchni terenów produkcyjno – składowych stać się dobrym miejscem do zamieszkania i  wypoczynku.