DOLINA PARSĘTY
Poprzedni Do góry Następny

 

6. DOLINA PARSĘTY

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje teren pomiędzy Parsętą a Kanałem Drzewnym oraz niezabudowane tereny po obydwu stronach ul. Bolesława Krzywoustego.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 6.1 – ogrody działkowe im. Emilii Gierczak, 6.2 – teren na południe od ogrodów działkowych, 6.3 teren niezabudowany pomiędzy Parsętą a ul. Bolesława Krzywoustego, 6.4 – teren niezabudowany na wschód od ul. Bolesława Krzywoustego (dolina Stramniczki).

Obecne użytkowanie

Tereny podmokłe doliny Parsęty i Stramniczki, w części południowej ogrody działkowe. W miejscach wyżej położonych, na obrzeżu terenu zespoły zabudowy jednorodzinnej, małych warsztatów i ogrodnictw.

Zagrożenia i konflikty

1. Nieodpowiednie zagospodarowywanie terenów zagrożonych powodzią.

2. Urbanizacja terenów o dominujących wartościach przyrodniczych, degradacja środowiska.

3. Niepożądana ingerencja w naturalną kompozycję krajobrazu.

4. Zwarta zabudowa wzdłuż ulic 6 Dywizji Piechoty i Trzebiatowskiej, ograniczenie dostępności i ekspozycji widokowych doliny Parsęty.

5. Zaniechanie utrzymywania rezerwacji terenu pod planowaną obwodnicę.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Przeprowadzenie szlaków pieszych i rowerowych eksponujących uroki doliny Parsęty.

2. Zachowanie rezerwacji, w przyszłości realizacja obwodnicy miejskiej.

3. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej u zbiegu Parsęty i Stamniczki.

4. Przekształcenie ogrodów działkowych w otwarte tereny rekreacyjne.

5. Podjęcie działań zmierzających do odtworzenia rezerwatu przyrody “Solnisko w Kołobrzegu”.

6. Ochrona przeciwpowodziowa terenu miasta.

 

Dolina Parsęty stanowi jedną z osi kompozycyjnych miasta. Tak jak oś nadmorskiej promenady porządkuje strefę kurortu i stanowi o jej atrakcyjności, tak oś Parsęty porządkuje wewnętrzna kompozycję miasta. Sposób udostępnienia terenów wzdłuż Parsęty i atrakcyjność ich zagospodarowania rozstrzygną ostatecznie o atrakcyjności miasta. Dolina Parsęty jest najbardziej w skali miasta predysponowana do pełnienia roli głównego układu przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych.