PRZEDMIEŚCIA POŁUDNIOWE
Poprzedni Do góry Następny

 

7. PRZEDMIEŚCIA POŁUDNIOWE

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje tereny położone na obrzeżu miasta przy drodze do Białogardu.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 7.1 – tereny niezabudowane na południe od ul. Bolesława Krzywoustego, 7.2 – zespół zabudowy na wschód od ul. Bolesława Krzywoustego, 7.3 – teren niezabudowany, 7.4 - – osiedle Rzemieślnicza, 7.5 – teren na północ od osiedla Rzemieślnicza.

Obecne użytkowanie

Tereny rolne i podmiejskie niewielkie zespoły zabudowy jednorodzinnej, zieleni i ogrodów działkowych. Teren ekstensywnie zagospodarowany.

Zagrożenia i konflikty

1. Nieodpowiednia, zbyt intensywna lub wysoka zabudowa kolidująca z ekspozycją panoramy miasta.

2. Lokalizacja funkcji kolidujących walorami i warunkami ochrony dolin Parsęty i Stramniczki.

3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu o niskim standardzie, kolidującym z zasadami ekspozycji miasta i zagospodarowaniem wjazdu do miasta.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Budowa nowej strefy zabudowy jednorodzinnej

2. Zagospodarowanie ciągów pieszych i trasy rowerowej łączącej przedmieście z centrum miasta.

 

Przedmieście południowe jest predysponowane do pełnienia roli terenu zabudowy wyłącznie mieszkaniowej o najwyższym w skali miasta standardzie. W oddaleniu od uciążliwości terenów turystycznych i uzdrowiskowych, ze znakomitą ekspozycja na dolinę Parsęty i panoramę miasta ma szanse stać się malowniczą enklawą.