PRZEDMIEŚCIA WSCHODNIE
Poprzedni Do góry Następny

 

8. PRZEDMIEŚCIA WSCHODNIE

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje teren Osiedla ogrody i tereny specjalne pomiędzy linia kolejową a ul. Koszalińską.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 8.1 – teren Osiedla Ogrody, 8.2 – teren dawnego Przedmieścia Lęborskiego, 8.3 – zespół terenów jednostki wojskowej i poligonu przekazanego przez wojsko.

Obecne użytkowanie

Zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego “Ogrody” i rozległy teren zajmowany do niedawna przez jednostkę wojskowa, obecnie nie użytkowany.

Zagrożenia i konflikty

1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu o niskim standardzie, kolidującym z zasadami ekspozycji miasta i zagospodarowaniem wjazdu do miasta.

2. Nadmierna koncentracja powierzchni handlowych (supermarketów) obniżająca atrakcyjność i konkurencyjność małych obiektów handlowych tworzących specyfikę starówki i nadmorskiej części miasta.

3. Lokalizacja obiektów o funkcjach kolidujących z zasadami ochrony sąsiadującego złoża borowin lub degradujących sąsiadujące tereny wypoczynkowe i uzdrowiskowe.

4. Dalsze ograniczanie dostępności terenu.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Zagospodarowanie terenów dawnego poligonu, założenie nowych terenów mieszkaniowych i ogólnomiejskich.

2. Przeprowadzenie drogi zbiorczej łączącej ulicę Koszalińską z uzdrowiskiem wschodnim.

3. Uporządkowanie i podniesienie standardu zagospodarowania obrzeży osiedla Ogrody w rejonie ulicy Wschodniej.

4. Konieczność ustanowienia filarów ochronnych dla obiektów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie złoża borowiny oraz stref ochronnych dla obiektów, które mogą mieć ujemny wpływ na to złoże.

 

Teren przedmieścia wschodniego to przyszła nowa, pełnoprawna część miasta sąsiadująca bezpośrednio ze strefą uzdrowiskową. Analogicznie do innych podobnie położonych terenów budowlanych w Kołobrzegu jest to potencjalnie teren o wysokich cenach gruntów.