EKOPARK
Poprzedni Do góry Następny

 

9. EKOPARK

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje zespół terenów otwartych pomiędzy miastem a Osiedlem Podczele.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 9.1 – pas plazy i wydm, 9.2 – teren Ekoparku, 9.3 – teren uzdrowiska Podczele, 9.4 – teren nieeksploatowanych złóż borowiny, 9.5 – teren rolniczy przy granicy miasta, 9.6 – teren specjalny pomiędzy ul. Koszalińską a linia kolejową, 9.7 – kopalnia borowiny “Mirocice”.

Obecne użytkowanie

Rozległe podmokłe tereny, jedynie w niewielkiej części zajmowane przez ogrody działkowe oraz park i ośrodek wypoczynkowy. Teren trudnodostępny, w  przeważającej części niezagospodarowany.

Zagrożenia i konflikty

1. Przerwanie wału wydm przez morze i zagrożenie powodziowe.

2. Degradacja wartości przyrodniczych terenu w wyniku niekontrolowanej antropopresji.

3. Niewłaściwe przygotowanie udostępnienia terenu dla celów turystycznych.

4. Ingerencja w krajobraz przez obiekty inżynierskie (linie napowietrzne, maszty telefonii komórkowej, elektrownie wiatrowe itp.)

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Adaptacja terenów nieużytków i użytku ekologicznego jako Ekoparku w celu ochrony wartości i zasobów przyrodniczych.

2. Realizacja ciągu pieszego i rowerowego łączącego uzdrowisko wschód z  Podczelem.

 

Teren Ekoparku jest unikalnym pod względem krajobrazowym, niemal naturalnym terenem. Kontrast naturalnego, surowego krajobrazu Ekoparku i ekskluzywnego zagospodarowania stref kurortu znakomicie podkreślają walory obu tych obszarów.