9.3
Poprzedni Do góry Następny

 

9.3 WNIOSKI DO POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMIN SĄSIEDNICH

1. Miasto Kołobrzeg mimo bardzo dobrego wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie jest pod względem technicznym obszarem samowystarczalnym. Powiązania z gminami sąsiednimi są dla Kołobrzegu bardzo istotne. Konieczne dla miasta jest wspólne korzystanie z wysypiska i wspólna gospodarka wodno – ściekowa z gminami sąsiednimi. Ze względu na zabezpieczenie techniczne miasta funkcje te powinny być realizowane na terenie gmin sąsiednich na zasadach bezpośredniej współpracy (np. w formule związku celowego gmin).

2. Tereny sąsiadujące z miastem są z nim bezpośrednie związane poprzez wspólne układy komunikacyjne, komunikację zbiorową, rynek pracy, usługi itp. Miasto w swoim układzie funkcjonalno – przestrzennym zapewnia właściwe warunki dla obsługi terenów sąsiadujących z miastem. Nie jest jednak w interesie miasta aby tereny bezpośrednio przyległe do granic miasta były nadmiernie urbanizowane. W szczególności przy granicach miasta nie jest wskazana lokalizacja obiektów uciążliwych oraz obiektów nadmiernie konkurujących z terenami miejskimi (supermarkety, duże koncentracje terenów mieszkaniowych itp.).

3. Odcinek obwodnicy miejskiej w swoim przebiegu planowanym w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i podtrzymanym w studium przechodzi przez teren gminy Kołobrzeg. Rezerwacja ta powinna być przez gminę podtrzymana.

4. Podtrzymuje się wniosek o rezerwację w rejonie Korzystna dotychczas planowanej lokalizacji stacji postojowej.