9.4
Poprzedni Do góry Następny

 

9.4 OBSZARY WSKAZANE DO DALSZYCH OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH

Kołobrzeg jest miastem, które rozwija swoje funkcje miastotwórcze w głównej mierze korzystając z atrakcyjności miasta jako uzdrowiska, letniska i ośrodka obsługi ruchu turystycznego. Ład przestrzenny i atrakcyjność miasta są więc jego głównymi atutami.

W wyniku zwalniania przez wojsko znacznej części zajmowanych dotychczas terenów oraz restrukturyzacji terenów produkcyjno - składowych pilnego uporządkowania wymagają tereny dotychczas niedostępne.

Sukcesywnie cały teren miasta będzie wymagał odpowiednich opracowań planistycznych. Rodzaj opracowań i ich etapowanie podano na planszy: “Tereny wskazane do dalszego opracowania planistycznego”.

Dla obszaru oznaczonego numerem 16 tj. “Ekoparku” wykonanie dokumentacji przyrodniczej zdecyduje o prawnej formie jego ochrony.

Zaleca się weryfikację obszaru górniczego “Mirocice” (zgodnie z definicją określoną przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze Art.6 pkt. 8). Sugeruje się ograniczenie tego obszaru do granic jednostek strukturalnych 9.4 i 9.7 obejmujących teren udokumentowanego złoża borowiny.