SPIS TREŚCI

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

1. Podstawa prawna opracowania

2. Zakres rozstrzygnięć merytorycznych

3. Skutki prawne uchwalenia Studium

 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta Kołobrzegu

4. Ogólna charakterystyka miasta

5. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta

5.1 Uwarunkowania wynikające z administracyjnej roli miasta

5.2 Uwarunkowania rozwoju wynikające ze strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego

5.3 Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

6. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju przestrzennego miast

6.1. Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu środowiska przyrodniczego

6.1.1 Geomorfologia i zarys budowy geologicznej

6.1.2 Warunki hydrogeologiczne

6.1.3 Warunki gruntowo-wodne

6.1.4 Surowce mineralne

6.1.5 Warunki klimatyczne

6.1.6 Wody powierzchniowe

6.1.7 Zagadnienia geobotaniczne i faunistyczne

6.1.8 Rodzaje i skala antropopresji

6.1.9 Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione

6.2 Uwarunkowania wynikające z diagnozy środowiska kulturowego

6.2.1 Uwarunkowania prawne i merytoryczne ochrony wartości zabytkowego środowiska kulturowego miasta Kołobrzegu

6.2.2 Analiza uwarunkowań tworzących krajobraz kulturowy

6.2.3 Chronologia powstania wartości kulturowych miasta

6.2.4 Warunki ochrony konserwatorskiej obiektów budowlanych wpisanych do  rejestru zabytków

6.2.5 Warunki ochrony konserwatorskiej obiektów budowlanych ujętych w ewidencji konserwatorskiej

6.2.6 Warunki ochrony konserwatorskiej zespołów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków

6.2.7 Warunki ochrony konserwatorskiej zieleni komponowanej wpisanej do rejestru zabytków

6.2.8 Warunki ochrony konserwatorskiej zieleni komponowanej ujętej w ewidencji konserwatorskiej

6.2.9 Zasoby archeologiczne

6.2.10 Wnioski

6.3 Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu zagospodarowania i zabudowy terenu

6.3.1 Stan zagospodarowania i użytkowania terenu

6.3.2 Ocena układu urbanistycznego

6.3.3 Ocena układu funkcjonalno-przestrzennego

6.4 Uwarunkowania wynikające z diagnozy układu komunikacyjnego

6.4.1 Komunikacja drogowa

6.4.2 Komunikacja kolejowa

6.4.3 Trasy turystyczne i ścieżki rowerowe

6.5 Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu infrastruktury techn.

6.5.1 Zaopatrzenie w wodę

6.5.2 Gospodarka ściekowa

6.5.3 Zaopatrzenie w gaz

6.5.4 Ciepłownictwo

6.5.5 Elektroenergetyka

6.5.6 Gospodarka odpadami

6.5.7 Regulacja stosunków wodnych i ochrona przeciwpowodziowa

6.6 Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta

6.6.1 Wnioski wynikające ze strategii społeczno–gospodarczej rozwoju miasta

6.6.2 Wnioski wynikające z badań socjologicznych nad świadomością mieszkańców miasta

6.6.3 Wnioski wynikające ze struktury władania terenami i rynku nieruchomości

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

7. Cele polityki przestrzennej

8. Zasady ochrony i kształtowania środowiska.

8.1 Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

8.2 Zasady ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego

8.2.1 Strefy “A” – bezpośredniej ochrony konserwatorskiej

8.2.2 Strefy “B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej

8.2.3 Strefy “K” – ochrony krajobrazu kulturowego

8.2.4 Strefy “W” - ochrony zabytków archeologii

8.2.5 Strefy “E” - ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego

8.3 Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej miasta

8.3.1 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego

8.3.2 Elektroenergetyka i telekomunikacja

8.3.3 Zaopatrzenie w gaz

8.3.4 Ciepłownictwo

8.3.5 Zaopatrzenie w wodę

8.3.6 Gospodarka ściekowa

8.3.7 Gospodarka odpadami

8.3.8 Regulacja stosunków wodnych i ochrona przeciwpowodziowa

9. Kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych.

9.1 Ustalenia standardów zagospodarowania terenu - kategorie użytkowania terenu

9.1.1 Tereny budowlane

9.1.2 Tereny niebudowlane

9.2 Ustalenia dla jednostek strukturalnych miasta

1. Centrum miasta

2. Uzdrowisko – prawobrzeże

3. Port

4. Przedmieście zachodnie

5. Uzdrowisko – lewobrzeże

6. Dolina Parsęty

7. Przedmieście południowe

8. Przedmieście wschodnie

9. Ekopark

10. Podczele

11. Wzgórza za borowinami

9.3 Wnioski do polityki przestrzennej gmin sąsiednich

9.4 Obszary wskazane do dalszych opracowań planistycznych

 

Spis rysunków i planów archiwalnych

Spis fotografii współczesnych

Spis schematów

Spis plansz

Skład zespołu autorskiego